ข้อคิดคติธรรม นักเขียน-บรรณาธิการ ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

ทำบุญอย่างไรให้รวยทันที

ปัจจุบัน หากจะถามว่า ทำบุญหวังอะไร
คำตอบของคนส่วนใหญ่คือ หวังให้รวย หวังให้ถูกหวยรวยเป็นล้าน

ทำบุญแล้วทำให้รวยได้จริงหรือ

ในสมัยครั้งพุทธกาล มีนายมาลาการ
(ช่างร้อยดอกไม้ถวายพระราชา) คนหนึ่งชื่อ สุมนะ
มีหน้าที่เก็บดอกไม้ไปถวายพระราชาทุกวัน วันละ ๘ กำ
เช้าวันหนึ่ง ขณะที่นายสุมนะเก็บดอกไม้ในสวนเพื่อนำเข้าวัง
ได้พบกับพระพุทธเจ้าระหว่าง
นายสุมนะคิดว่า

"วันนี้นับเป็นโชคของเราโดยแท้ที่ได้พบกับพระพุทธเจ้า
และยังมีของที่จะถวายทำบุญอีก ในวันก่อนๆ บางวัน
เรามีของทำบุญ อยากจะทำบุญ แต่ก็หาพระไม่ได้
บางวันพบพระแต่ไม่มีของที่จะถวาย
วันนี้ ช่างเป็นลาภของเรา

แต่ดอกไม้นี้ เป็นดอกไม้สำหรับถวายพระราชา
ถ้าเราถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีดอกไม้ไปถวายพระองค์
หากเป็นเช่น พระองค์ก็คงจะสั่งประหารเราเป็นแน่"

นายสุมนะมาลาการลังเลอยู่สักพัก จึงตัดสินใจว่า

ถ้าเราดอกไม้ไปถวายพระราชา
อย่างมากก็ได้รับผลเป็นเงินพอเลี้ยงไปวันหนึ่ง
แต่ถ้าเราถวายดอกไม้นี้แก่พระพุทธเจ้า
บุญอานิสงส์จะติดตามเราไปถึงชาติหน้า

ครั้นคิดอย่างนี้ นายสุมนมาลาการ
จึงยอมสละชีวิตตนเพื่อแลกกับการทำบุญถวายดอกไม้แด่พระพุทธเจ้า

นายสุมนะมาลาการนำดอกไม้ส่วนหนึ่งถวายพระพุทธเจ้า
ส่วนหนึ่งโปรยถวายบูชา

พระพุทธเจ้าทรงอธิษฐานให้ดอกไม้ลอยรอบพระวรกายเสด็จเข้าไปในนคร เพื่อประกาศคุณของความดีของเขา สร้างความปลาบปลื้มแก่นายสุมนะเป็นยิ่งนัก

นายสุมนะมาลาการ ครั้นกลับถึงบ้านได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ภรรยาฟัง
ภรรยาเกรงว่าจะถูกตัดหัว จึงเข้าพระราชากราบทูลว่า ตนขอตัดขาดจากสามี โทษอันใดก็ตามที่จะเกิดแก่สามีนั้นตนไม่ขอรับทราบ

พระราชาทรงทราบเรื่องที่นายมาลาการนำดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าแล้ว
พระองค์มิได้ทรงกริ้วแต่ประการใด กลับมีความเลื่อมใสในบุญของนายมาลการเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระองค์เป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว

เมื่อภรรยานายสุมนะทูลลาไปแล้ว ทรงรับสั่งให้นายมาลาการเข้าเฝ้า ครั้นทรงทราบว่า นายมาลาการยอมเสียสละชีวิต เพื่อแลกกับการทำบุญเช่นนั้น ก็ทรงนับถือในความกล้าหาญและความตั้งใจในการทำบุญ
จึงทรงพระราชทานทรัพย์ พร้อมทั้งข้าทาสบริวารมากมาย
พร้อมแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำเมือง มีทรัพย์สินเงินทองและบ้านหลังโต มีข้ารับใช้มากมาย ชาวเมืองต่างเรียกเขาว่า ท่านเศรษฐีสุมน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่านายมาลาการ ทำบุญครั้งเดียว
ได้เป็นเศรษฐีชั่วพริบตา ยังไม่ทันข้ามวันด้วยซ้ำ

เหตุใด นายมาลาการถึงรวยทันใจ
จะขอกล่าวในคราวต่อไป แต่ขอยืนยันว่า
ทำบุญแล้วรวยทันใจนั้นเป็นไปได้แน่นอน
แต่จะต้องทำอย่างไรนั้น โปรดติดตามคราวหน้าครับ

การทำบุญให้รวยทันใจหรือรวยทันใจนั้น
มีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้ให้ต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ และมีความตั้งใจจริง
มีศรัทธาที่เต็มเปี่ยม เหมือนดัง นายสุมนมาลาการที่ยอมสละชีวิตของตน ยอมถูกประหาร เพื่อแลกกับการได้ถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้า
อยากรวยทันใจต้องเจตนาที่ยิ่งใหญ่เช่นนายสุมนมาลาการ

๒) วัตถุทาน ต้องเป็นของที่ได้มาด้วยความสุจริต มิได้คดโกง
หรือได้มาโดยมิชอบธรรม จะมีค่าราคาแพงหรือมีค่าราคาถูกอย่างไรไม่สำคัญ ขอให้เป็นของที่ได้มาโดยชอบธรรมเท่านั้นพอ เช่น ดอกไม้ของนายสุมนมาลาการ ที่เขาเก็บมาเองจากสวนของเขา

๓) ผู้รับทาน ต้องเป็นบุคคลที่มีศีล มีธรรมที่บริสุทธิ์ เป็นพระอริยบุคคล ยิ่งผู้รับมีคุณยิ่งใหญ่ เป็นผู้บริสุทธิ์เพียงใด ทานก็ยิ่งมีผลมาก นายสุมนมาลาการได้ถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นผู้มีคุณที่บริสุทธิ์ที่สุด จึงทำให้เขารวยเป็นเศรษฐี

ด้วยองค์ทั้ง ๓ ส่งผลให้นายสุมนมาลาการเป็นเศรษฐีได้ไม่ทันข้ามวัน

นอกจากถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้ว การถวายทานแก่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากการเข้านิโรธสมาบัติก็ส่งผลให้รวยทันใจได้เหมือนกัน เหมือนดังชาวนายากจนคนหนึ่ง ยอมสละข้าวของตนถวายทานแก่พระสารีบุตรที่เพิ่งออกนิโรธสมาบัติ ส่งผลให้ก้อนไถในผืนนาของเขากลายเป็นทองคำเต็มผืนนา กลายเป็นเศรษฐีในวันนั้น

ในองค์ประกอบทั้ง ๓ อย่างนั้น

องค์ประกอบที่ ๒ คือ วัตถุทานที่บริสุทธิ์นั้น
เป็นองค์ที่คนยุคปัจจุบันยังพอหาได้

ส่วนองค์ประกอบที่ ๑ คือผู้ที่ถวายทานด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และยอมเอาชีวิตเข้าแลกกับการได้ทำความดีนั้นหาได้ยากยิ่ง

และองค์ประกอบที่ ๓ ผู้รับทานที่เป็นพระพุทธเจ้า
หรือพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้น ยิ่งหาได้ยากยิ่ง

ด้วยเหตุนี้ กระมังเราจึงไม่พบเห็นคนที่ทำบุญแล้วรวยแบบทันใจ
ในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่า การทำบุญจะไม่ส่งผลให้รวยแบบทันใจ
แต่การทำบุญก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรละทิ้ง
เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุญเป็นชื่อของความสุข และ
การสั่งสมบุญ เป็นเหตุนำสุขมาให้

คนที่มีบุญ
ในยามที่มีทุกข์ก็จะทุกข์กว่าคนที่ไม่ทำบุญ
ในยามที่มีปัญหาก็จะพบทางแก้ไขได้ง่าย
ในยามเจ็บป่วยก็ทำให้พบหมอที่เก่งสามารถรักษาให้หายได้
แม้ถึงคราวตายก็ตายอย่างสงบ ไม่ดิ้นรนทุรนทุราย ทุกข์ทรมาน
ตายไปแล้ว ดวงจิตย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ดี

บุญหรือความดี จึงเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในยามมีชีวิตและหลังตาย

#แชร์ไปได้บุญเพิ่มพูนธรรมทานบารมีแก่ตน
#การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

Related posts