ข้อคิดคติธรรม นักเขียน-บรรณาธิการ ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

วันมาฆบูชานั้นสำคัญไฉน

หากพูดถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เราชาวพุทธทั่วไปจะทราบกันดีว่า มี ๓ วันด้วยกัน คือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬบูชา และวันมาฆบูชา แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า วันวิสาขบูชา ถูกยกให้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันที่พระองค์ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน วันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘ นั้น ถูกยกให้เป็นวันแห่งพระธรรม เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก วันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๓ ถูกยกให้เป็นวันแห่งพระสงฆ์ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทอันสำคัญในท่ามพระสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,250 รูป ก่อนส่งไปประกาศศาสนาให้แผ่หลาย โอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระสงฆ์ 1,250 รูปในวันนั้น มีใจความดังนี้ "สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง กุสลัสสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโยทะปะนัง เอตัง พุทธานะสาสะนัง แปลได้ใจความว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การยังกุศลให้ถึงพร้อม การชำระจิตของตนให้ผ่องใส ธรรม 3 อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย. โอวาทในส่วนนี้ พระพุทธเจ้าได้วางหลักหรือตีกรอบคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ภิกษุ 1250 รูปได้เห็นชัดเจนว่า พระพุทธศาสนานั้นมีแนวทางการสอนเป็นอย่างไร กล่าวได้ว่า โอวาทที่ให้ในส่วนนี้ เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด อาจกล่าวสรุปย่อๆ ให้จำง่ายว่า ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส โอวาททั้ง ๓ ข้อนี้ ทำให้พระอรหันตสาวกทั้งได้เข้าใจถึงหลักการและแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจน เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบแนวทางเช่นนี้แล้ว ก็เท่ากับว่า ทุกท่านมีแนวทางในการประกาศศาสนาได้อย่างชัดเจนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการประกาศศาสนา เพราะหากพระสงฆ์ไม่มีแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว การประศาสนาย่อมแปลกแยกแตกต่างกันคนละทิศทาง ไม่เกิดเป็นเอกภาพ มีข้อสังเกตุอยู่ว่า การสอนให้คนละชั่ว ทำดี นั้นมีในทุกศาสนา แม้กระทั่งการชะรำจิตของตนให้ผ่องใส ก็มีสอนในทุกศาสนาอยู่แล้ว การที่พระพุทธเจ้าประกาศหลักการเช่นนี้ ก็ไม่เห็นจะแตกต่างจากศาสนาอื่นเลย แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะมีหลักคำสอนเหมือนกับศาสนาอื่นก็จริง แต่สิ่งที่พระพุทธศาสนามีพิเศษกว่าศาสนาอื่นก็คือ การละชั่ว ทำดี ชำระจิตของตนให้ผ่องใส ในพระพุทธศาสนานั้น เป็นการละชั่ว ทำดี ชำระจิตให้ผ่องใส ถึงขั้นดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ซึ่งศาสนาอื่น ศาสดาอื่นไม่อาจทำได้. "แชร์ไปได้บุญเพิ่มพูนธรรมทานบารมีแก่ตน" "การให้ธรรมะเป็นทาง ชนะการให้ทั้งปวง" ภาพ พระพุทธรูปปางลีลา วัดพระธาตุเขาน้อย ลำปาง โดย ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

Related posts