ข้อคิดคติธรรม นักเขียน-บรรณาธิการ ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

ทำบุญอย่างไร ? ให้รวยทันที ตอนที่ 2

เครดิต / ขอบคุณรูปภาพประกอบบทความจาก
https://www.facebook.com/ssphansat
ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ คณาจารย์เลี่ยงเชียง

ทำบุญอย่างไร ? ให้รวยทันที ตอนที่ 2


ข้อคิดธรรมะ คำคม สารธรรมดีดี โดย ศักดิ์สิทธิ์  พันธุ์สัทธ์

การทำบุญให้รวยทันใจหรือรวยทันใจนั้น มีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้ให้ต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ และมีความตั้งใจจริง มีศรัทธาที่เต็มเปี่ยม เหมือนดัง นายสุมนมาลาการที่ยอมสละชีวิตของตน ยอมถูกประหาร เพื่อแลกกับการได้ถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้า อยากรวยทันใจต้องเจตนาที่ยิ่งใหญ่เช่นนายสุมนมาลาการ

๒) วัตถุทาน ต้องเป็นของที่ได้มาด้วยความสุจริต มิได้คดโกง หรือได้มาโดยมิชอบธรรม จะมีค่าราคาแพงหรือมีค่าราคาถูกอย่างไรไม่สำคัญ ขอให้เป็นของที่ได้มาโดยชอบธรรมเท่านั้นพอ เช่น ดอกไม้ของนายสุมนมาลาการ ที่เขาเก็บมาเองจากสวนของเขา

๓) ผู้รับทาน ต้องเป็นบุคคลที่มีศีล มีธรรมที่บริสุทธิ์ เป็นพระอริยบุคคล ยิ่งผู้รับมีคุณยิ่งใหญ่ เป็นผู้บริสุทธิ์เพียงใด ทานก็ยิ่งมีผลมาก นายสุมนมาลาการได้ถวายดอกไม้แก่พระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นผู้มีคุณที่บริสุทธิ์ที่สุด จึงทำให้เขารวยเป็นเศรษฐี

ด้วยองค์ทั้ง ๓ ส่งผลให้นายสุมนมาลาการเป็นเศรษฐีได้ไม่ทันข้ามวัน

นอกจากถวายแก่พระพุทธเจ้าแล้ว การถวายทานแก่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากการเข้านิโรธสมาบัติก็ส่งผลให้รวยทันใจได้เหมือนกัน เหมือนดังชาวนายากจนคนหนึ่ง ยอมสละข้าวของตนถวายทานแก่พระสารีบุตรที่เพิ่งออกนิโรธสมาบัติ ส่งผลให้ก้อนไถในผืนนาของเขากลายเป็นทองคำเต็มผืนนา กลายเป็นเศรษฐีในวันนั้น

ในองค์ประกอบทั้ง ๓ อย่างนั้น

องค์ประกอบที่ ๒ คือ วัตถุทานที่บริสุทธิ์นั้น เป็นองค์ที่คนยุคปัจจุบันยังพอหาได้

ส่วนองค์ประกอบที่ ๑ คือผู้ที่ถวายทานด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
และยอมเอาชีวิตเข้าแลกกับการได้ทำความดีนั้นหาได้ยากยิ่ง

และองค์ประกอบที่ ๓ ผู้รับทานที่เป็นพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้น ยิ่งหาได้ยากยิ่ง

ด้วยเหตุนี้ กระมังเราจึงไม่พบเห็นคนที่ทำบุญแล้วรวยแบบทันใจในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า การทำบุญจะไม่ส่งผลให้รวยแบบทันใจแต่การทำบุญก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรละทิ้ง เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า บุญเป็นชื่อของความสุข และ การสั่งสมบุญ เป็นเหตุนำสุขมาให้

คนที่มีบุญ ในยามที่มีทุกข์ก็จะทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่ทำบุญ
ในยามที่มีปัญหาก็จะพบทางแก้ไขได้ง่าย
ในยามเจ็บป่วยก็ทำให้พบหมอที่เก่งสามารถรักษาให้หายได้
แม้ถึงคราวตายก็ตายอย่างสงบ ไม่ดิ้นรนทุรนทุราย ทุกข์ทรมาน
ตายไปแล้ว ดวงจิตย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ดี

บุญหรือความดี จึงเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในยามมีชีวิตและหลังตาย

#แชร์ไปได้บุญเพิ่มพูนธรรมทานบารมีแก่ตน
#การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

หนังสือในหมวดเดียวกัน