หนังสือคู่มือต่างๆ

หนังสือพิมพ์แจก+รายชื่อเจ้าภาพ

ถวายวัด สถานปฏิบัติธรรม

ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี

มอบให้โรงพยาบาล

แจกนักเรียน โรงเรียน

มอบให้ทัณฑสถาน

งานทำบุญต่างๆ

แจกงานศพ

งานฉลองและเลื่อนสมณศักดิ์

ทำบุญวันเกิด

ที่ระลึกงานแต่งงาน


หนังสือเรียนพระ-เณร

หนังสือเรียนบาลี

หนังสือเรียนนักธรรม

หนังสือเรียนธรรมศึกษา

หนังสือธรรมะพระอาจารย์ต่างๆ

สมเด็จพระญาณสังวร

หลวงปู่พุทธทาสภิกุ

หลวงปู่ปัญญานันทภิกขุ

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

พระมหาโพธิวงศาจารย์

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

พระราชธรรมวาที

พระภาวนาเขมคุณ

พระราชญาณกวี

อื่นๆ


ผลงานคณาจารย์เลี่ยงเชียง

ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์

ไพยนต์ กาสี

มนิจ ชูชัยมงคล

ไพโรจน์ โรจนปัญญาวัชร์

ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ

กฤษดา รามัญศรี

ประดิษฐ์ เจาจารึก