กรรมทันตา

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**กรรมทันตา โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์**
- วันเกิด หรือวันขึ้นปีใหม่ คือ วันสำหรับใช้ทบทวนชีวิตที่ผ่านพ้น
- วิธีเลี้ยงวันเกิดตนให้ได้บุญ ก็ด้วยตอบแทนคุณผู้ให้กำเนิดเกิดกาย
- วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ก็เป็นวันที่กำหนดให้นึกถึงความกตัญญู
- ผู้น้อยดี เพราะมีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง
- ทางเกิดบุญจริงแท้ แม้แนะให้ก็ไม่ค่อยทำกัน
- ตนเท่านั้น เป็นที่พึ่งของตน
- คนทำกรรมฐาน จะรู้เหตุการณ์ในชีวิต
- ชั่ว-ดี อยู่ที่ทุกคนลิขิตเอง
- จะเร่งบำเพ็ญเพียรให้ก้าวหน้า ท่านต้องอย่านำปัญหามาให้เกิดกังวลใจ
- ชาวคาทอลิกยังมีศรัทธาในการปฏิบัติ
- จะมาวัด ควรหัดดูแผนที่จะไม่หลงทาง
- ปล่อยวางทุกอย่าง มาแล้วต้องทำให้ได้
- ครอบครัวไหนขาดธรรม จะมีแต่ความทุกข์
- ครองเรือนอย่างสุขสันต์ เพราะคิดกันเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน
- ไม่เคยทำกรรมฐาน จึงขาดสติยับยั้งใจ
- ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ล้วนต้องตายกันทั้งนั้น
- ถ้ากรรมตามทัน ไม่มีวันหนีพ้น
- คนหัวไม่มี มักสิ้นชีวีอย่างไม่คาดฝัน
- เมื่อถึงคราวกรรมบันดาล ถึงกล่าวเตือนกันอย่างไรก็ไม่เชื่อฟัง
- คนที่ตายโดยไม่ทันระวัง ชีวิตหลังความตายจะไปสู่ทุคติ
- ผู้ที่ตายด้วยแรงโลภะ โทสะ โมหะ
- จะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย เดรัจฉาน
- ฝึกทำจิตก่อนตาย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
- เรื่องบางอย่างต้องฟังหูไว้หู ตามไปดูให้รู้จริง
- ยิ่งอารมณ์เสียเท่าใด ยิ่งทำให้ขาดสติ
- ทุกชีวิตมีกรรม ให้เวียนว่ายในสังสารวัฏ
- หมดเวรกรรมเมื่อไร ก็ตัดใจทำดีได้
- ไม่สู้ไม่หนี หมั่นสร้างความดีเข้าไว้
- กรรมใครกรรมเขา เอาตัวเองให้รอดก่อน
- ตัดรอนประโยชน์ตน เพราะสนใจเรื่องคนอื่น
- ไม่ฝ่่าฝืนทำกรรม ด้วยทำการรักษาศีล ๕
- ถ้ามีศีลครองใจ ชีวิตสุขสดใสก้าวหน้า
- อยู่กันด้วยความรักเมตตา จะประสานความสามัคคีในหมู่คณะ
- เจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักประกันชีวิต
- อธิษฐานจิตประจำแก้ไขกรรมในอดีต
- จิตงามใส เพราะใส่ใจในการปฏิบัติ
- รักตน ก็อย่าเป็นคนประมาทเผลอไผล
- ทำในสิ่งดี ย่อมได้สิ่งดีตอบแทน
- ธรรมอำนวยพร
**พระคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล**
- ปฏิสันถารธรรม
- คนหมดราคา เพราะว่าขาดศีลธรรม
- บ้าน จุดเริ่มสำคัญของการสร้างสรรค์สังคม
- วิธีอบรมที่ได้ผล คือ ทำตนให้เป็นตัวอย่าง
- วัด แหล่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใจไม่ให้ตกต่ำ
- โรงเรียน ถ้าใฝ่ธรรมก็ช่วยลดปัญหา
- ขาดกตัญญูกตเวทิตา ชีวิตก้าวหน้าไม่ได้
- มารดาบิดา มีความหมายว่าอย่างไร
- พ่อ แม่ ท่านทำหน้าที่อย่างไร
- ถึงได้เรียกว่า ผู้มีพระคุณมากยิ่งนัก
- ความรักลูกของพ่อแม่ เที่ยงแท้ไม่จางหาย
- มีประสบการณ์ในชีวิต ทำให้คิดถึงคุณคน
- คลอดลูกหนึ่งหน ก็เหมือนเดินสู่ถนนสงครามชีวิต
- จะลิขิตชีวิตลูก ต้องปลูกด้วยแบบแผน
- พ่อแม่ขาดแคลนคุณธรรม จะนำความดีสู่ชีวิตลูกได้อย่างไร
- แม่ใฝ่ธรรม ถึงเป็นแบบอย่างดีงามของบุตร
- มีลูกสุดแสนดี เป็นศรีแก่ครอบครัวนั้น
- อย่าพึ่งฝันไปถึงสวรรค์นิพพาน เจริญกรรมฐานให้รู้บุญคุณคนให้ได้ก่อน
- สอนตนให้รู้บุญคุณคนไม่ได้ จะกลับกลายเป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลก
- ตกนรกทั้งเป็น ถ้ามีกรรมเวรเพราะทรพี
- อยากได้ดี ต้องมีความสำนึกในพระคุณท่าน
- คุณณมารดาบิดา สุดพรรณนามหาศาล
- วิธีการบูชาพระคุณบิดรมารดา
- ๑. เลี้ยงดูรักษากาย-ใจ ท่านตอบแทนคุณ
- ๒. เกื้อหนุนทำกิจการงานของท่าน
- ๓. ชื่อเสียงตระกูลวงศ์วานรักษาไว้
- ๔. ทำตัวให้มีค่าคู่ควรรับทรัพย์มรดก
- ๕. ท่านลาล่วงลับจากโลกทำบุญอุทิศให้
- พ่อแม่เป็นพระในบ้านที่ประเสริฐสุดยิ่ง
- ยาใจ คือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่อายุยืน
**กรรมฐานแก้กรรมได้**
- ธรรมปฏิสันถาร
- กรรมฐาน คืออะไร
- กำชะตาชีวิตของตนได้ ถ้าเข้าใจตัวกำหนด
- ทุกท่านโปรดอย่าประมาทสงครามชีวิต
- ตั้งจิตทำกรรมฐาน ท่านจะแก้ทุกข์ได้
- ยามยังสาวหนุ่มทุ่มเวลาหาความรู้ไว้
- ยืนหนอ ๕ ครั้ง สร้างพลังใจ ให้มีสติตั้งมั่น
- ท่านที่เจริญสติปัฏฐานสี่ ชีวิตดีทุกด้าน
- กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติกำหนดรู้อิริยาบถทางกายในทุกการเคลื่อนไหว
- เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ความรู้สึก แม้บังคับไม่ได้ แต่ก็ต้องใช้สติควบคุมไว้
- จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิต ธรรมชาติรับรู้อารมณ์ทุกสิ่ง ยิ่งต้องกำหนดให้ดี
- กำหนดจิตได้ ทำให้มีความคิดที่ถูกต้องเป็นธรรม
- ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน กำหนดสภาวธรรมที่เกิดในปัจจุบันได้ จะไม่ฟุ้งซ่าน
- เจริญสมาธิด้วยสติปัฏฐาน เหมือนการสะสมหน่วยกิตปัญญาให้กับจิต
- คนที่รู้ดวงชะตาชีวิตล่วงหน้าได้
- เพราะทำกรรมฐานจนมีปัญญาภายใน
- สวดมนต์ไหว้พระ แล้วเจริญกรรมฐาน
- ช่วยบรรเทากรรมที่เคยทำกับพ่อแม่
- มีแต่ศรัทธาถ้าขาดความเพียรปฏิบัติ
- ก็ไม่อาจทำปัญญาในตัวให้เกิดได้
- เวทนาอุปสรรคใหญ่ของผู้ปฏิบัติใหม่
- ขันติ อดทนได้ อาวุธที่ใช้สู้เวทนา
- อายุ ไม่ใช่อุปสรรคในการปฏิบัติ
- กรรมฐานขจัดกรรมได้แน่
- ธรรมอำนวยพร
**อานิสงส์ในการสวดพุทธคุณ**
- สามรัตนะรวมเป็นหนึ่ง จึงเรียกรัตนตรัย
- พุทธชัยมงคลคาถา คือ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
- วิธีการสวดพุทธคุณให้เกิดอานิสงส์
- ลงมือสวดทุกวัน ครอบครัวท่านอยู่เย็นเป็นสุข
- ขั้นตอนสวดอานิสงส์การสวดพุทธคุณ
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทขอขมาพระรัตนตรัย
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ชัยปริตร (มหากา)
- บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- พลังพุทธานุภาพ
- ทำกรรมฐานด้วยตั้งจิตอุทิศบุญได้ผลดียิ่งขึ้น
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนกุศล
- บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทอธิษฐานจิต

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก170 g
ขนาด14.5 x 21 cm