การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วยังได้นิพพาน

28฿

“ยาจก เศรษฐี คนมี คนจน มีโอกาสหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเสมอกัน”

หนังสือ การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน เล่มนี้ เป็นผลงานของพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์ หรือ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพระเดชพระคุณได้อธิบายความหมายและจุดประสงค์ของทานไว้อย่างครบครัน โดยเฉพาะ “สุญญตาทาน” ที่เป็นจุดประสงค์หลักของหนังสือเล่มนี้ ท่านอธิบายว่า
 “สุญญตาทาน คือ เรื่องบริจาคตัวกูของกู หรือความเห็นแก่ตัวออกไปเสียให้หมด จิตที่ไม่เห็นแก่ตัว อันไม่ใช่ตัวกู ไม่ใช่ของกู เป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกยึดถือไว้ด้วยอุปาทาน พระพุทธเจ้าถือว่าจะไม่เกิดทุกข์ซึ่งก็คือนิพพาน”

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

**การให้ทานที่ไม่ต้องเสียเงิน แล้วยังได้นิพพาน** พุทธทาสภิกขุ
- ประเภทของทาน
- เหตุใดจึงต้องให้วัตถุทาน
- ข้อควรระวังเรื่องการให้วัตถุทาน
- อภัยทาน เป็นการให้ที่สูงกว่าวัตถุทาน
- ธรรมทาน คือการให้ความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์
- ให้นิพพานเป็นทาน
- สุญญตาทาน ให้ความว่างเป็นทาน
- สุญญตาทาน คือ การสละตัวกู ของกู
- วิธีการให้สุญญตาทาน
- สุญญตาทาน ไม่เสียเงินและยังได้นิพพาน
- พระพุทธเจ้าให้ละเหยื่อของโลก
- บุญ คือเหยื่อล่อ ยิ่งกว่าเหยื่อล่ออย่างอื่น
- ต้องการพ้นทุกข์ ต้องละเหยื่อล่อให้หมด
- สวรรค์ คือนรกชนิดหนึ่ง
- ทำบุญมาก เป็นทุกข์เพราะอยาก
- หยุดใจให้อยาก ก็ชนะได้ทุกอย่าง
- สวรรค์-นรก ในชาติปัจจุบัน
- หยุดอยากได้ ก็จะรอดพ้นภัยในวัฏสงสาร
**สวดมนต์ภาวนาละความยึดมั่น** ไพยนต์ กาสี
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- ติลักขณาทิคาถา
- บทพิจารณาสังขาร
- ภารสุตตคาถา
- อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
- ปฐมพุทธาสิตคาถา
- ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
- ทำสมาธิหลังสวดมนต์ ให้เกิดผลเป็นความรู้แจ้งเห็นจริง
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm