คู่มือการเรียนบาลีไวยากรณ์

110฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ประโยชน์จากการเรียนบาลีไวยากรณ์
อักขรวิธี
สามัญญาภิธาน
สนธิ
วจีวิภาค
นามศัพท์
คุณนาม
ลิงค์
วจนะ
วิภัตติ
กติปยศัพท์
มโนคณะศัพท์
ศัพท์พิเศษ ๖ ศัพท์
สังขยา
วิธีนับปกติสังขยา
การจัดแบ่งสังขยา
วิธีต่อสังขยา
วิธีต่ออฑฺฒศัพท์
วิธีต่อมีนามแทรก
ศัพท์สังขยาตั้งแต่โกฏิขึ้นไป
ปูรณสังขยา
สัพพนาม
ปุริสสัพพนาม
วิเสสนสัพพนาม
เปรียบเทียบวิเสสนสัพพนามกับคุณนาม
กึศัพท์
อัพยยศัพท์
อาขยาต
วิภัตติ
กาล
บท
วจนะ
บุรุษ
ธาตุ
วาจก
ปัจจัย
อัพภาส
อาย-อิยปัจจัย
กิตก์
นามกิตก์
เปรียบเทียบนามกิตก์กับนามศัพท์
ปัจจัยแห่งนามกิตก์
สรุปนามกิตก์
แผนผังตั้งวิเคราะห์นามกิตก์
ปัจจัยนอกแบบ
กิริยากิตก์
สมาส
กัมมธารยสมาส
ทิคุสมาส
ตัปปุริสสมาส
ทวันทวสมาส
อัพยยีภาวสมาส
พหุพพิหิสมาส
สรุปสมาส
สมาสท้อง
รวบรวมพิเศษ
ตัทธิต
สามัญญตัทธิต
ภาวตัทธิต
อัพยยตัทธิต
สรุปตัทธิต
หลักสัมพันธ์
หลักการแปล
หลักการแปลมคธเป็นไทย
วิธีแปลอรรถกถา
สรุปชื่อประโยค
หลักการแปลไทยเป็นมคธ

 

 

Additional information

น้ำหนัก 250 g