คู่มือคู่สวดพระอุปัชฌาย์

55฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่มวิธีอุปสมบท
- วัตถุประสงค์ของการบวช
- ความหมายพระอุปัชฌาย์
- บรรพชาอุปสมบท
- วิธีอุปสมบท ๘ อย่าง
- สรุปวิธีอุปสมบทเป็น ๓
- เด็กอายุเท่าไร จึงสมควรให้บรรพชา
- อุปสมบทต้องพร้อมด้วยอะไรบ้าง
- บุพพกิจแห่งอุปสมบท
- การอุปสมบท ย่อมวิบัติด้วยเหตุ ๔ อย่าง
- บริขาร ๘
- เมื่อจบคำไหนจึงสำเร็จเป็นสามเณร
- เมื่อจบคำไหนจึงสำเร็จเป็นภิกษุ
- สงฆ์เป็นใหญ่ในอุปสมบทกรรม ไฉนจึงต้องมีอุปัชฌายะด้วย
- ห้ามไม่ให้บอกอนุศาสน์ก่อนหน้าอุปสมบท
- องค์สมบัติของพระกรรมวาจาจารย์ ๓ อย่าง
- การทำขวัญนาค
- การวันทาเสมา
- คำกล่าววันทาเสมา
- องค์สมบัติของพระอุปัชฌายะ ๕ อย่าง
- แบบสอนนาคที่ ๑
- แบบสอนนาคที่ ๒
- คำสอนนาคตอนสุดท้าย ก่อนสงฆ์ทำอุปสมบทกรรม
- คำสวดให้ถืออุปัชฌายะและบอกบาตรไตรจีวร
- คำสวดกรรมวาจาสมมติตนเป็นผู้สอนซ้อม
- คำสวดสอนซ้อมอุปสัมปทาเปกขะ
- คำสวดเรียกนาคเข้ามา
- คำขออุปสมบท
- คำสวดสมมติตนถามอันตรายิกธรรม
- คำสวดกรรมวาจาอุปสมบท
- ตัวอย่างคำสวดอุปสมบทคู่
คำบอกอนุศาสน์
- แบบย่อ (มหานิกาย)
- แบบเก่า (มหานิกาย)
นิสัย
- คำขอนิสัย
- เหตุระงับนิสัย
อุปัชฌายวัตร
สัทธิวิหาริกวัตร
- เหตุประณาม
วิธีขอขมา
เรื่องจำเป็นที่พระอุปัชฌายะจะต้องดู
แบบตั้งชื่อทั่วไป
แบบตั้งฉายา
- คนเกิดวันอาทิตย์
- คนเกิดวันจันทร์
- คนเกิดวันอังคาร
- คนเกิดวันพุธ (กลางวัน)
- คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
- คนเกิดวันพฤหัสบดี
- คนเกิดวันศุกร์
- คนเกิดวันเสาร์
- ข้อควรสังวรระวังในการตั้งนามฉายา
อุโบสถ
- ว่าโดยวัน
- ว่าโดยบุคคลผู้ทำ
- ว่าโดยอาการอันพึงทำ
- บุพพกรณ์
- บุพพกิจ
- ฤดูมี ๓
- วิธีนับภิกษุตามปกติสังขยา
- สั่งสอนนางภิกษุณี
- วิธีทพบุคคลอุโบสถ
- วิธีทำคณะอุโบสถของภิกษุ ๒ รูป
- วิธีทำคณะอุโบสถของภิกษุ ๓ รูป
- สังฆอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๔
- วัชนียบุคคลควรเว้น
- บุพพกรณ์บุพพกิจในการทำอุโบสถกรรมและปวารณากรรม
- วิธีเปลี่ยนคำมคธในวันอุโบสถ
- อันตรายแห่งอุโบสถ ๑๐ อย่าง
- อุทเทสโดยย่อมี ๕
- วิธีสวดอุทเทสต่างๆ
ปวารณา
- ว่าโดยวัน
- ว่าโดยผู้ทำ
- ว่าโดยการที่ทำ
- ญัตติมี ๕
- คำอธิบายในบาลีมุตตกวินิจฉัย
กฐิน
- ผ้าที่ควรทำกฐิน
- ผ้ากฐินใครถวายจึงจะใช้ได้
- ผ้าต้องห้ามมิให้ใช้เป็นวัตถุแห่งกฐิน
- จำนวนสงฆ์ผู้ให้ผ้ากฐิน
- องค์คุณแห่งภิกษุผู้ควรรับผ้ากฐิน
- บุพพกรณ์แห่งการกรานกฐิน
- ธรรมเนียมที่ใช้ผ้าเย็บเสร็จแล้วเป็นผ้ากฐิน
- พิธีการกรานกฐิน
- มาติกา ๘
- ปลิโพธ
- อานิสงส์กฐิน
- คำอปโลกน์กฐินที่ ๑ (มหานิกาย)
- คำอปโลกน์กฐินที่ ๒ (มหานิกาย)
- คำอปโลกน์กฐิน (ธรรมยุต)
ระเบียบลาสิกขา
- สัปดาห์พิธีมงคล
- ไตรพิธมงคล
- อัษฎาพิธมงคล
- เครื่องสระศีรษะ
- เครื่องบูชายิ่ง
- ระเบียบสวดมนต์

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm