คู่มือบาลีไวยากรณ์-ฉบับกระเป๋า

40฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บาลีไวยากรณ์
ชั้นสมัญญาภิธาน
ชั้นสนธิ

สนธิกิริโยปกรณ์
สระสนธิ
พยัญชนะสนธิ

ชั้นนามศัพท์
ชั้นอัพยยศัพท์
ชั้นอาขยาต

วิภัติ
บท
วจนะ
บุรุษ
ธาตุ วจก ปัจจัย

ชั้นกิตก์
ชั้นสมาส

กัมมธารยสมาส
ทิคุสมาส
ตับปุริสสมาส
ทวันทวสมาส
อัพยยีภาวสมาส
พหุุพพิหิสมาส
สรุปสมาสทั้ง ๖
สมาสท้อง

ชั้นตัทธิต

ตัทธิต

 

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 10.5 x 14.5 cm