คู่มือมนุษย์เล่ม 3 อุปาทาน 4 ความยึดมั่น สาเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวล

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๑. พุทธศาสนามุ่งแก้ปัญหาทุกข์ทางใจซึ่งลึกกว่าความมุ่งหมายของศีลธรรม
๒. ความทุกข์เปรียบได้กับ โรคกาย โรคจิต โรคทางวิญญาณ

- อวิชชา ตัณหา อุปาทาน สาเหตุทำให้คนป่วยทางวิญญาณ
- เมื่อเข้าใจเรื่องโรคทางวิญญาณ จะเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
๓. รู้จักกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือ จะทำให้ไม่ยึดติดและรู้พุทธศาสนาถึงที่สุด
๔. อุปาทาน ๔ ตัวการสำคัญที่ทำให้หลงยึดถือในสิ่งทั้งปวง
๕. กามุปาทาน คือ การยึดในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่น่าชอบใจ 

- ความยึดมั่นในกาม คือเหตุนำไปสู่ความฉิบหาย
- รัก โกรธ เกลียด ล้วนมีมูลมาจากกามารมณ์
- มนุษย์ทำอะไรทุกอย่าง สุดท้ายเพื่อกามารมณ์
- แม้แต่เรื่องทำบุญ ออกบวช ก็ไม่พ้นเพราะกามารมณ์เป็นเหตุ
- กามทำให้โลกตั้งอยู่หรือแตกสลายก็ได้
- กามุปาทาน มีประโยชน์บ้างในทางโลก แต่สร้างทุกข์โศกมากมายในทางธรรม
๖. ทิฏฐุปาทาน คือ การยึดมั่นในความคิดความเห็นของตน 
- ทิฏฐิเรื่องธรรมชาติที่ต้องพัฒนาให้ถูกต้องจนถึงที่สุด
- ทิฏฐิความเห็นที่สุดโต่ง มักเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
- ทั้งที่รู้ว่าเห็นผิด แต่ไม่ยอมละ คือลักษณะที่ร้ายกาจของทิฏฐิ
๗. สีลัพพตุปาทาน คือ การยึดถือในข้อวัตรปฏิบัติอันเก่าแก่อย่างไร้เหตุผล 
- สีลัพพตปรามาสของคนไทยคือเรื่องที่ถือปฏิบัติตามกันมา โดยเชื่อว่าขลัง ศักดิ์สิทธิ์
- ประพฤติศีล ปฏิบัติธรรมโดยไม่ทราบความมุ่งหมาย ก็กลายเป็นความยึดมั่นที่แก้ยาก
- การปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นสีลัพพตปรามาสได้ ถ้าปฏิบัติเพื่อหวังความศักดิ์สิทธิ์
- ระวัง อย่าให้ตกหลุมพรางของสีลัพพตุปาทาน
๘. อัตตวาทุปาทาน คือ การยึดถือว่ามีตัวตน
- ความรู้สึกว่ามีตัวตน เป็นสัญชาตญาณมูลฐานของการมีชีวิต
- ความยึดถือว่าตัวตน เป็นมูลฐานให้ชีวิตอยู่รอด แต่ก็เป็นมูลฐานแห่งทุกข์ควบคู่กัน
- อุปาทาน คือ มูลฐานให้เกิดภพชาติ ฆ่าอุปาทานได้แล้ว ภพชาติก็ดับ ทุกข์ก็สิ้น
- ความยึดถือว่ามีตัวตน เป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีมาตั้งแต่แรกเกิด
- บางครั้งเราก็ยึดสิ่งที่ไม่มีชีวิตว่ามีตัวตน
- ต้องสร้างความรู้ทางธรรมให้มากถึงที่สุด จึงจะหยุดความเห็นว่ามีตัวตนได้
- อุปาทานเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าศึกษาและควบคุมดีแล้ว จะเป็นอิสระจากกิเลส
- ควบคุมอุปาทานไม่ได้ ก็ยากที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จตามอุดมคติ แถมยังเกิดผลร้ายตามมา
๙. จิตหลุดพ้นจากอุปาทานเมื่อใด ก็ถึงเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเมื่อนั้น
- ต้องอาศัยพุทธปัญญา จึงจะนำพาชีวิตพ้นทุกข์ได้
- จิตหลุดพ้นจากอุปาทาน คืออวสานของการประพฤติพรหมจรรย์
แวะเล่าชาดก : โดย... ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ 
---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 088-490-7272 (คุณหญิง)

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm