คู่มือมนุษย์ เล่ม ๒ เรื่อง ไตรลักษณ์ ความจริงที่มนุษย์ควรรู้

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๑. ศีลธรรม กับ ศาสนา มีขอบเขตต่างกัน
- ศีลธรรมมุ่งความผาสุก ศาสนามุ่งความพ้นทุกข์
- ขอบเขตของศีลธรรม สรุปลงในเบญจศีล - เบญจธรรม
๒. หลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างง่ายที่สุด คือ สอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
๓. รู้ว่าอะไรเป็นอะไร คือ รู้ "ไตรลักษณ์"

- อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเน้นรู้ให้เข้าใจ
- ทรงสอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มากกว่าเรื่องอื่นใด
- อนัตตา มีสอนเฉพาะในพระพุทธศาสนา
- เห็นทุกสิ่งไม่น่าเอา ไม่น่าเป็น = เห็นไตรลักษณ์
- ไตรลักษณ์ ไม่อาจเห็นแจ้งด้วยการฟังหรือคิดคำนวณ
- เห็นแจ้งด้วยใจ จึงจัดว่า "เห็น" อย่างแท้จริง
- มองเป็น ก็เห็นไตรลักษณ์ในทุกสรรพสิ่ง
๔. รู้ "สุญญตา" เท่ากับรู้ไตรลักษณ์ทั้ง ๓
- รู้สุญญตา เท่ากับรู้พุทธศาสนาถึงที่สุดแล้ว
- เห็นสุญญตาอย่างเดียว = เห็นไตรลักษณ์ทั้ง ๓
- เห็นสุญญตา นำพาจิตพ้นความเป็นทาสกิเลส
๕. ไม่มีอะไรน่าเอา น่าเป็น คือที่สุดแห่งพุทธศาสนา
- การเอา การเป็น เป็นเพียงสมมติของโลก
- "เอา" "เป็น" ด้วยความอยาก จะมากด้วยทุกข์
๖. "วัฏสงสาร" วังวนแห่งกิเลส กรรม วิบาก มากทุกข์
- หลงในวงกลมวัฏสงสาร ทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุด
- อยากพ้นจากวัฏสงสาร ต้องอาศัยตัวแท้ของศาสนา
๗. ๓ อยาก ต้นตอก่อทุกข์ สุขจางหาย
- ทุกข์ใจ ร้อนใจ เพราะไฟ ๓ อยาก
- แม้นทำดี ถ้ามีความอยากก็เป็นทุกข์
- พุทธศาสนา เน้นพาใจพ้นจากความเป็นทาสกิเลส
๘. เห็นแจ้งไตรลักษณ์ คือทางขจัด ๓ อยาก ขจัดทุกข์
- ได้อะไรมาแล้ว ไม่เหนื่อยรักษา ไม่ทุกข์เมื่อเสียหาย เพราะรู้และยอมรับว่า อะไรเป็นอะไร
- การได้ การเป็น อะไร ก็ล้วนแต่เป็นทุกข์
- สรรพสิ่งเป็นไปตามกฏแห่งความเปลี่ยนแปลง หากฝืนกฏก็เป็นทุกข์
๙. กระทำด้วยสติปัญญา พาสิ้นทุกข์ สุขอนันต์
- ดี - ได้ - เอา - เป็น ด้วยตัณหา ให้ผลต่างจากด้วยปัญญา
- ทำอะไรด้วยสติปัญญาอย่างรู้ที่สุดว่าอะไรเป็นอะไร ปัญหา ทุกข์ จึงไม่มี
- กระทำด้วยตัณหา พาทุกข์ กระทำด้วยปัญญา พาสุข
- หวังพ้นทุกข์ ให้สนุกกับการทำอะไรด้วยปัญญา
- ตัณหาพาร้อนใจ ปัญญาพาใจเย็น
- ทำอะไรก็พ้นจากหล่มกิเลส ด้วยเหตุคือปัญญา
- "มี" แต่ไม่ยึดถือ คือการปฏิบัติตามกฏไตรลักษณ์
- เห็นว่า "เป็นอะไร ก็ไม่สนุก" เป็นทางดับทุกข์โดยตรง
- เป็นอยู่ด้วยความรู้สึกของปัญญา รู้อะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริง ทิ้งทุกข์จางหาย
- เรารู้แล้ว ต้องช่วยผู้อื่นให้รู้ด้วย จึงไปด้วยกันได้ดี
- ผู้อยู่ด้วยปัญญาตามเห็นความจริง จัดเป็นพุทธบริษัทแท้
- สร้างความดีก็เป็นทุกข์ ถ้าทำด้วยความอยาก
- "ไม่อยาก" อย่างเดียว ปิดทางทุกข์ หลุดจากวัฏสงสาร
- รู้ไตรลักษณ์ถึงที่สุด ก็หยุดทุกข์ พบสุขจริง
* แวะเล่าชาดก : โลภมาก ลาภหาย
* สวดมนต์รักษากายใจในยามเจ็บป่วย

- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
- โพชฌังคปริตร
- สัพพมงคลคาถา
- ติลักขณาทิคาถา (บทพิจารณาไตรลักษณ์)
---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 088-490-7272 (คุณหญิง)

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm