คู่มือมนุษย์ เล่ม 5 เบญจขันธ์ คนเราติดอะไร

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


เบญจขันธ์ : คนเราติดอะไร
๑. พุทธศาสนาสอนให้ดู “โลก” ตามเป็นจริง เพื่อละทิ้งอุปาทาน
- "โลก" คือ สิ่งที่ยึดมั่นมากที่สุด
- "โลก" เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก โดยมากรู้เพียงผิวเผิน
- "โลก" จำแนกเป็น ๒ คือ โลกที่เป็นวัตถุ และโลกที่เป็นนาม
- มนุษย์ สัตว์ คือโลกที่ประกอบด้วยรูป นาม ครบ ๕
- คนคือต้นตอปัญหาของโลก ศึกษาคนอย่างเดียว ก็จะเข้าใจปัญหาทั้งหมด
๒. มนุษย์มีส่วนประกอบครบ ๕ ขันธ์
- "เวทนา" ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ ย่อมเกิดกับทุกคนทุกขณะ ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง
- "สัญญา" ความรู้สึกตัว กำหนดสิ่งต่างๆ ได้ว่าอะไรเป็นอะไร
- "สังขาร" มีหลายความหมาย แต่ในขันธ์ ๕ หมายถึง ตัวความคิด
- "วิญญาณ" คือ จิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
- คำว่า "โลก" ไม่มีอะไรมากกว่าขันธ์ ๕
- รู้แจ้งขันธ์ ๕ จึงรู้แจ้งทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ และวิธีดับทุกข์
๓. เพราะหลงยึดในขันธ์ ๕ จึงเกิดทุกข์ ทุกข์ดับเพราะรู้แจ้งขันธ์ ๕
- การยึดรูปขันธ์เป็นตัวตน จัดเป็นอุปาทานขั้นต่ำสุด
- การยึดมั่นในเวทนา คือ ยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นสุข
- เพราหลงในอารมณ์ที่เป็นสุข จึงยึดเวทนาเป็นตัวตน
- เมื่อยึดมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชัง ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทั้งนั้น
- จิตฟูแฟบตามเวทนาที่ยึดมั่น ชื่อว่าเป็นทุกข์เท่ากัน
- การยึดถือเวทนาขันธ์ว่าเป็นตัวตน เป็นไปได้ง่ายกว่าขันธ์อื่นๆ
- เวทนาเป็นเรื่อวใหญ่ ถ้ารู้และเข้าใจ คลายยึดมั่น ก็เป็นสุขได้
- โลกยุ่งยากเพราะอยากได้สุขเวทนา
- เทวโลก และ พรหมโลก ก็ตกอยู่ภายต้สุขเวทนา
- "สัญญา" เป็นผลของการปรุงแต่งตามธรรมชาติ ไม่ใช่ตัวตน
- "สังขารขันธ์" คือ ความคิดดีก็ตาม ความคิดชั่วก็ตาม ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนมากที่สุด
- พุทธศาสนาบัญญัติ "สังขาร" หรือความคิดเป็น "อนัตตา"
- เพราะไม่มีควาามเข้าใจเรื่องนามธรรมเพียงพอ จึงหลงยึดมั่นว่าเป็นตัวตน
- "วิญญาณขันธ์" ซึ่งทำหน้าที่รู้แจ้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตน
- รู้จักขันธ์ ๕ แบบแยกส่วนได้ ก็รู้จักความเป็นอนัตตาของโลก
- การคิดตามหลักเหตุผล ละความเป็นตัวตนไม่ได้ ต้องศึกษาตามหลักสิกขา ๓ เท่านั้น
๔. ถ้ารู้แจ้งตามเป็นจริง อุปาทานก็สลาย ตัณหาก็ไม่เกิด ทุกข์ก็ดับ
๕. เพิกถอนความยึดมั่นโดยสมมติ โดยบัญญัติ โดยปรมัตถ์ได้ ใจก็ไม่เป็นทาสกิเลส สิ้นทุกข์

- ความยึดถือตัวตนเกิดเมื่อใด ความเห็นแก่ตัวก็เกิดตามมา
- เพราะหลงยึดติดสมมติ ความคิดจึงผุดว่ามีตัวตน
- ถ้าเข้าใจสมมติ ก็ยุติการถูกหลอก
- เมื่อเพิกถอนสมมติได้แล้ว ยังมีชั้นบัญญัติที่ต้องเพิกถอนอีกชั้นหนึ่ง
- เมื่อไม่ติดอยู่เพียงชั้นบัญญัติแล้ว จะเข้าถึงชั้นปรมัตถ์ เห็นสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตน
- เมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นความว่างจากตัวตนแล้ว อุปาทานว่าคน ว่าธาตุ ว่าขันธ์ ก็หมดไป
- ถอดถอนอุปาทานจนถึงความว่างจากตัวตนได้ ไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสอีกต่อไป
- ความสุขทางโลก คือ ความทุกข์ที่ซับซ้อนเร้นลับ
แวะเล่าชาดก : “ความลับ” ไม่มีในโลก
- สีหจัมมชาดก ว่าด้วยลาปลอมเป็นราชสีห์
ธรรมะสวัสดี : ปาก ๓ ประเภท
รู้ทันทุกข์ แล้วไม่ทุกข์
---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 088-490-7272 (คุณหญิง)

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm