คู่มือมนุษย์ เล่ม 7 บรรลุธรรมตามหลักวิชา (สมาธิและวิปัสสนา 2)

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๑. ทบทวนเนื้อหาคู่มือมนุษย์ ๑-๖
๒. ความเป็นมาของวิปัสสนาในรูปแบบเทคนิค
- วิปัสสนาในรูปแบบเทคนิค มีไว้สำหรับผู้มีอุปนิสัยยังไม่แก่กล้า
- วิปัสสนา หรือ วิปัสสนาธุระ มีความหมายอย่างเดียวกัน
- วิปัสสนาธุระ หมายรวมถึงการรักษาศีล ทำสมถภาวนา และ วิปัสสนาภาวนา
๓. บาทฐานของวิปัสสนา คือ "ศีล" และ "สมาธิ"
- วิปัสสนาจะเกิดมีได้ ต้องอาศัยศีลและสมาธิเป็นฐาน
- ศีล เป็นส่วนหนึ่งของวิปัสสนา ถูกยกขึ้นเป็นอันดับแรกในวิสุทธิ ๗
- รักษากาย วาจา ไม่ ให้เกิดโทษ จึงชื่อว่ามีศีลบริบูรณ์
- รักษากาย วาจา ให้เป็นปรกติเพียงอย่างเดียว เท่ากับรักษาศีลได้ทั้งพระไตรปิฎก
- เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ ย่อมส่งผลให้จิตสงบ ควรแก่การงาน
๔. ตัววิปัสสนา
     วิปัสสนาตัวที่ ๑ "ทิฏฐิวิสุทธิ" ความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง
- ทุกคนมีความเห็นผิด ทั้งที่มีอยู่เองและถูกสร้างขึ้น
- รู้เห็นสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล ไม่หลงเชื่ออย่างงมงาย จึงชื่อว่ามี "ทิฏฐิวิสุทธิ"
- เมื่อมีทิฏฐิวิสุทธิ ก็เป็นผลให้เกิด "กังขาวิตรณวิสุทธิ" ต่อไป
     วิปัสสนาตัวที่ ๒ "กังขาวิตรณวิสุทธิ" ความรู้ ความเข้าใจแจ่มแจ้งในเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งปวง
- ความรู้แจ้งในเหตุปัจจัย ทำให้หมดความสงสัยและเพิกถอนตัวตนขั้นหยาบได้
     วิปัสสนาตัวที่ ๓ "มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ" ความรู้แจ้งในทางปฏิบัติว่าอย่างไหนถูก-ผิด
- ๗ อุปสรรคของวิปัสสนาที่ต้องรู้และต้องละให้ได้
- อุปสรรคของวิปัสสนาที่รู้ได้ยากยิ่ง
     วิปัสสนาตัวที่ ๔ "ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ" ความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในการปฏิบัติ
- ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๙ ลำดับ หรือ วิปัสสนาญาณ ๙
- เมื่อวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ ลำดับ มีพร้อมสมบูรณ์แล้ว ปัญญาหรือความรู้แจ้งสำหรับตัดกิเลสจึงปรากฏ
     วิปัสสนาตัวที่ ๕ "ญาณทัสสนวิสุทธิ" ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ
สรุป ตัววิปัสสนามี ๕ รวมบาทฐานเป็น ๗
วิปัสสนาเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้
๕. สรุปหลักแห่งการศึกษาเรื่องวิปัสสนาในรูปเทคนิค
Dhamma Jigsaw : ธรรมะจิ๊กซอว์
แวะเล่าชาดก : สาธุศีลชาดก ว่าด้วยคู่ครองในอุดมคติ
ธรรมะสวัสดี : ประโยชน์สูงสุด
"ความสุข" จากการเจริญสติด้วย "พุทโธ" ในชีวิตประจำวัน
รู้ทันทุกข์แล้วไม่ทุกข์ 
---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 088-490-7272 (คุณหญิง)

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm