คู่มือมนุษย์ เล่ม 9 พุทธศาสนากับคนทั่วไป

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ปกรอง
คำนำ

๑. "ทบทวน" เนื้อหาคู่มือมนุษย์ ๑-๘
๒. "ความกลัว" เป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิด "ศาสนา"

- ตัวศาสนาแท้ คือ การกระทำเพื่อให้รอดพ้น จากอันตรายในทางจิต
- มนุษย์รู้จักกลัวได้สูงขึ้นๆ ตามสติปัญญา ศาสนาจึงเลื่อนสูงไปตามสติปัญญาของมนุษย์
- ศาสนาสูงขึ้นไปในทางปัญญา เพราะมนุษย์กลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่จะพึงได้รับ
- พุทธศาสนาเกิดจากความกลัวเช่นเดียวกัน แต่เป็นความกลัวในความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ กิเลส

๓. "พุทธศาสนา" คือ ศาสนาของผู้รู้ เป็นศาสนาที่อาศัยสติปัญญาเพื่อทำลายความทุกข์

- พุทธศาสนาปฏิเสธการบูชาอ้อนวอน แต่สอนให้ปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวง
- พุทธศาสนาสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วประพฤติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้อง
- พุทธศาสนาสอนให้ใช้สติปัญญาตริตรองก่อนเชื่อ

๔. พุทธศาสนามีหลายเหลี่ยม เหลี่ยมที่ต้องสนใจที่สุด คือ "การดับทุกข์"

- ถ้าเอาสติปัญญาที่ต่างกันมาดูพุทธศาสนา จะเกิดความคิดเห็นแตกต่างกันไป
- แม้พระไตรปิฎกยังถูกเพิ่มเติมจากตัวแท้ตามกาลเวลา
- พิธีรีตองเกิดมีขึ้น จนถูกเข้าใจว่าเป็นตัวพุทธศาสนาแท้
- พิธีที่มีมาแต่สมัยพุทธกาล ถูกทำจนผิดวิธีและผิดความมุ่งหมายเดิม
- "พุทธศาสนาเนื้องอก" ปิดบังแก่นแท้ของพุทธศาสนา
- สังเกตเห็นส่วนที่ยุ่งเหยิงได้ เราก็จะไม่ฉวยเอาพุทธศาสนาแบบผิดๆ
- แม้พุทธศาสนาแท้ ก็มีหลายแง่หลายมุม เราอาจจับไม่ถูกใจความก็ได้
- สำหรับสายตาของนักศีลธรรม พุทธศาสนาก็คือหลักศีลธรรมอย่างดี
- พุทธศาสนาที่เป็นสัจธรรม ก็แสดงความจริงที่ลึกซึ้ง
- พุทธศาสนาในฐานะตัวศาสนา คือการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์โดยตรง
- ในคัมภีร์พุทธศาสนา แจกแจงเรื่องจิตได้อย่างอัศจรรย์
- พุทธศาสนามีลักษณะที่เป็นปรัชญา และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
- เมื่อมองให้กว้าง ก็พบหลักวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นตรรกวิทยาด้วย
- พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนา คือเหลี่ยมที่ต้องสนใจให้มากที่สุด
- เราควรเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นศิลปะ มีความงดงามในการครองชีพ
- การดำรงชีวิตอย่างมีศิลปะ มีความสะอาด สว่าง สงบ เป็นตัวแท้ของพุทธศาสนา

๕. เมื่อเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนา จะบันเทิงธรรมตลอดเวลา ไม่เบื่อ ไม่หวาดกลัว

- พุทธศาสนาเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณ มีธรรมะเป็นอาหารที่ใจต้องการ
- "กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นไฟ" คือ ลักษณะของจิตใจที่ไม่ได้รับอาหารทางธรรม
- ถ้ามองเห็นความจริงของสิ่งที่เข้าไปเอา-ไปเป็น ใจจะสงบ เย็น ไม่รุ่มร้อน

๖. ตัวแท้ของพุทธศาสนา ต้องเป็นการปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ จนกิเลสสิ้นไปในที่สุด
แวะเล่าชาดก :
คุย โม้ โอ้อวด โดย ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm