คู่มือมนุษย์ เล่ม 10 ผู้รักษาธรรมแห่งโลก

48฿

หนังสือ “คู่มือมนุษย์ ฉบับอ่านง่าย เข้าใจง่าย เรื่อง ผู้รักษาธรรมแห่งโลก (สรุปกถาธรรมบรรยาย” เล่มนี้ จัดเป็นธรรมบรรยายลำดับที่ ๑๐ (ลำดับสุดท้าย) ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญที่มุ่งเน้นให้ผู้อ่านได้เห็นชัดว่า การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของคนเรา ไม่ว่าจะประกอบอาชีพประเภทใด หน้าที่หรืออาชีพนั้นๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการที่จะเข้าถึงธรรม การที่เราจะรู้จักโลก หรือรู้จักสิ่งท้ังหลายทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเสียก่อน ถ้าหากเราทำถูกต้องตามอุดมคติของอาชีพหรือหน้าที่น้ันๆ แล้ว เราจะรู้จักตัวเอง รู้จักโลก รู้จักกิเลส รู้จักทุกข์ และรู้จักความดับทุกข์ได้ในที่สุด

ดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่า “การที่คนเราปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอุดมคติสูงอยู่อย่างสุดความสามารถนั้น นับว่าเป็นการประพฤติธรรมอย่างเต็มที่อย่างหนึ่งอยู่ในตัว

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

หน้าที่การงานคือสะพานในการเข้าถึงธรรม
ในการประกอบหน้าที่การงานให้ยึดถือหลักพระอริยเจ้าเป็นเครื่องประจำใจ
ไม่ว่าคนในศาสนาใด ล้วนมีหน้าที่รักษาธรรมของโลกเช่นเดียวกัน
บุคคลรักษาธรรมของโลก ต้องมีเจตนาอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง
การอบรมครอบครัวให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีความจำเป็นเท่าๆกับการปฏิบัติหน้าที่การงาน
แวะเล่าชาดก : โง่แล้วอวดฉลาด

Additional information

น้ำหนัก 150 g
ขนาด 14.5 x 21 cm