คู่มือสัมพันธ์ไทยประยุกต์

70฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ระเบียบว่าด้วยการเข้าสัมพันธ์
ข้อควรจำก่อนเริ่มเรียนสัมพันธ์
รู้ก่อนเรียนสัมพันธ์
ข้อควรกำหนดก่อนการเรียนสัมพันธ์
วิธีสัมพันธ์
วิธีใช้คำเชื่อมสัมพันธ์
หลักสัมพันธ์บทที่เสมอกันหลาย ๆ บท
สัมพันธ์อาลปนะ
สัมพันธ์นิบาต
สัมพันธ์บทกาลสัตตมี
สัมพันธ์บทประธาน
สัมพันธ์บททุติยาวิภัตติ
สัมพันธ์บทตติยาวิภัตติ
สัมพันธ์บทจตุตถีวิภัตติ
สัมพันธ์บทปัญจมีวิภัตติ
สัมพันธ์บทฉัฏฐีวิภัตติ
สัมพันธ์บทสัตตมีวิภัตติ
สัมพันธ์เรียกชื่อกิริยาคุมภากย์ ทั้ง ๕ วาจก
สัมพันธ์ อนฺต, มาน ปัจจัยในกิริยากิตก์
สัมพันธ์ ต ปัจจัย ในกิริยากิตก์
สัมพันธ์ ตูนาทิ ปัจจัย
สกฺกา, อลํ ศัพท์พิเศษ
สัมพันธ์ สกฺกา ศัพท์พิเศษ
สัมพันธ์ประโยค กิมงฺคํ ปน
สัมพันธ์ เอวํ ศัพท์
สัมพันธ์ ตถา ศัพท์
สัมพันธ์ ตุํ ปัจจัย ในนามกิตก์
พิเศษ ตุํ ปัจจัย แปลในรูปวาจกได้
สัมพันธ์ อิติ ศัพท์
สัมพันธ์ประโยค อนาทร
สัมพันธ์ประโยค ลักขณะ
สัมพันธ์ประโยค กึ (ปโยชนํ)
สัมพันธ์ประโยค อตฺโถ (ความต้องการ)
สัมพันธ์ประโยค กึการณา
สัมพันธ์ประโยค "เสยฺยถีทํ" ศัพท์
สัมพันธ์ประโยค ขมนียํ (แบบ)
สัมพันธ์บทวิกติกัตตา
สัมพันธ์บทวิกติกัมมะ
สัมพันธ์บทสรูป
สัมพันธ์บทวิเสสลาภี
สัมพันธ์บทสัมภาวนะ
สัมพันธ์บทนิทธารณ (แปลรวบ-ถอน)
สัมพันธ์ "สตฺตมีปจฺจตฺต"
สัมพันธ์หลักการแปล "อุปมา" (เปรียบเทียบ)
สัมพันธ์กิริยาปรามาส
สัมพันธ์กิริยาปธานนัย
สัมพันธ์การแปลหักวิภัตติ
สัมพันธ์การแปลหักวิภัติ
สัมพันธ์ สัญญาวิเสสนะ
สัมพันธ์สัญญาโชตกะ
สัมพันธ์ "ปทสมุจฺจยตฺถ, วากฺยสมุจฺจยตฺถ"
สัมพันธ์ "ปทวิกปฺปตฺถ, วากฺยวิกปฺปตฺถ"
สัมพันธ์ สห, สทฺธึ ศัพท์
สัมพันธ์บทวิปัลลาส
สัมพันธ์วิภัตติวิปัลลาส
สัมพันธ์ศัพท์นิบาติที่นิยมใช้มาก
ประโยคที่แปลได้ ๒ แบบ
รูปกิริยาที่ใช้ วสฺสิ คุมพากย์
รูปกิริยาที่ใช้ ฌาเปหิ,ฌาเปสิ, คุมพากย์
รูปกิริยาที่ใช้ อาคเมถ, อาคมึสุ, คุมพากย์
รูปกิริยาที่ใช้ วิโสธยิ คุมพากย์
รูปกิริยาที่ใช้ ปกฺกํ, ปกฺโก คุมพากย์
รูปกิริยาที่ใช้ อาณาเปสิ คุมพากย์
ภาคสัมพันธ์ การแปลอรรถกถา (แก้อรรถ)
คำแปลคาถา
วิธีการกำหนดแปลตั้งอรรถ
หลักการแปลอรรถกถา (แก้อรรถ)
วิธีสัมพันธ์ บทตั้งและบทแก้
สัมพันธ์แก้อรรถ (ชื่อว่า)
สัมพันธ์ไข แปลว่า "คือ"
พิเศษหลักสัมพันธ์
นิบาตที่ใช้สัมพันธ์
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 160 g
ขนาด 14.5 x 21 cm