คู่มือเข้าวัดสวดมนต์-ทำวัตรแปล

25฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

บททำวัตรเช้า
- บทบูชาและนมัสการพระรัตนตรัย
- บทปุพพภาคนมการ
- พุทธาภิถุติ
- ธัมมาภิถุติ
- สังฆาภิถุติ
- รตนัตตยัปปณามคาถา
- สังเวคปริกิตตนปาฐะ
- ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐะ
- ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ
- ปัตติทานคาถา
- สัพพปัตติทานคาถา
บททำวัตรเย็น
- บทบูชาและนมัสการพระรัตนตรัย
- บทปุพพภาคนมการ
- พุทธานุสสติ
- พุทธาภิคีติ
- ธัมมานุสสติ
- ธัมมาภิคีติ
- สังฆานุสสติ
- สังฆาภิคีติ
- อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
- อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
- ติโลกวิชยราชปัตติทานคาถา
บทสวดมนต์พิเศษ
- ท๎วัตติงสาการปาฐะ

- โอวาทปาฏิโมกขคาถา
- ปฐมพุทธภาสิตคาถา
- ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
- บทพิจารณาสังขาร
- อภิณหปัจจเวกขณะ
- บทสวดถวายพรพระ
- บทอิส๎วาสุ
- บทพุทธชัยมงคล (พาหุง)
- บทชยปริตร (มหากาฯ)
- บทสัพพมงคลคาถา (ภวตุสัพ)
- พระคาถาชินบัญชร
- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนกุศล
- คำอุทิศบุญ 

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 10.5 x 19.5 cm