คู่มือเตรียมสอบบาลีไวยากรณ์

60฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


อักขรวิธี ภาคที่ ๑ สมัญญาภิธาน
บาลีไวยากรณ์

อักขรวิธี ชั้นสมัญญาภิธาน
สระ
พยัญชนะ ๓๓ ตัว
ฐานกรณ์ของอักขระ
กรณ์
เสียงอักขระ
สถิล-ธนิต
พยัญชนะสังโยค
ลำดับอักขระ

ชั้นสนธิ
สนธิ
สนธิกิริโยปกรณ์
สระสนธิ
พยัญชนะสนธิ
นิคคหิตสนธิ
ศัพท์สนธิที่เคยออกข้อสอบแล้ว และยังไม่เคยออก พ.ศ. ๒๕๑๑-๑๕๔๒

วจีวิภาค ภาคที่ ๒
นามต้น
นามศัพท์
ลิงค์ = เพศ
วจนะ
วิภัตติ
การันต์

นามตอนปลาย
กติปยศัพท์
มโนคณะศัพท์
สังขยา
สัพพนาม
กึ ศัพท์ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
อัพยศัพท์

อาขยาต
อาขยาต
วิภัตติ
กาล
บท
วจนะ
บุรุษ
ธาตุ
วาจก-ปัจจัย
พยัญชนะอัพภาส
อาคมในอาขยาต

กิตก์
กิตก์
นามกิตก์
สาธนะ
ปัจจัยนามกิตก์
วิเคราะห์แห่งสาธนะทั้ง ๗
ศัพท์นามกิตก์ที่เคยออกข้อสอบแล้ว และยังไม่เคยออก พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๔๒
กิริยากิตก์
วิภัตติ-วจนะ
กาล
ปัจจัย-วาจก
กิตปัจจัย
กิจจปัจจัย
กิตกิจจปัจจัย
ตูนาทิปัจจัย
ศัพท์กิริยากิตก์ที่เคยออกสอบแล้ว และยังไม่เคยออก พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๔๒

สมาส
สมาส
กัมมธารยสมาส
ทิคุสมาส
ตัปปุริสสมาท
น บุพพบทกัมมธารยสมาส
ทวันทวสมาส
อัพยยีภาวสมาส
พหุพพิหิสมาส
ศัพท์สมาสที่เคยออกข้อสอบแล้ว และยังไม่เคยออก พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๔๒

ตัทธิต
ตัทธิต
โคตตตัทธิต
ตรัตยาธิตัทธิต
ราคาทิตัทธิต
ชาตาทิตัทธิต
สมุหตัทธิต
ฐานตัทธิต
พหุลตัทธิต
เสฏฐตัทธิต
ตทัสสัตถิตัทธิต
ปกติตัทธิต
ปูรณตัทธิต
สังขยาตัทธิต
วิภาคตัทธิต
ภาวตัทธิต
อัพยยตัทธิต
ศัพท์ตัทธิตที่เคยออกข้อสอบแล้ว และยังไม่เคยออก พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๔๒
ตัทธิต

 

 

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก 90 g
ขนาด 10.5 x 14.5 cm