คู่มือ-หลักเกณฑ์การแปลบาลี

70฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความรู้เบื้องต้น
หลักการแปลมคธเป็นไทย
หลักการเปิด อิติ ศัพท์
หลักการแปลประโยค อตฺโถ
หลักการแปล ต ปัจจัย
หลักการสังเกตรูปประโยค
หลักการแปล บทที่มีวิภัติ วจนะเสมอกัน
หลักการขึ้นบทประธาน
หลักการแปลโครงสร้างวาจก
หลักการแปลประโยค กัตนอก-กัมใน
หลักการแปลรวบถอน
ประโยค อนาทร
ประโยค ลักขณะ
วิธีการแปลประโยค แทรก
หลักการแปล วิกติกัตตา
หลักการแปล อิติ ศัพท์
หลักการแปลประโยค กึ
หลักการแปลประโยค กิมงฺคํ ปน
หลักการแปล อิตถัมภูต
หลักการแปล เสยฺยถีทํ
หลักการแปลประโยค อุปมา
กิริยาคุมพากย์พิเศษ
หลักการแปลกิริยาปรามาส
หลักการแปล สัตตมีวิภัตติ
หลักการแปล สัมภาวนะ
หลักการแปล วิเสสลาภี
หลักการแปล สรูป
หลักการแปล อนฺต, มาน ปัจจัย
หลักการแปล ต ปัจจัย
หลักการแปล ตูนาทิ ปัจจัย
หลักการแปล ประโยคกิริยาปธานนัย
หลักการรวบ ๑๒ ประการ
หลักการเติมรูประโยคต่าง
หลักการแปลพิเศษ
พิเศษ กิริยาอาขยาต
หลักการกำหนดรูปคาถา
คำแปลคาถา
รวม ๒ คาถา
ประโยคตัวอย่าง
หลักการแปลชื่อว่า
หลักการแปล วิวริยะ วิวรณะ
หลักการแปลโดยอรรถ
วิธีแปลเอกัตถประโยค
วิธีแปลสังกรประโยค
การแปลประโยค ย,ต
การแปลอรรถกถา
สำนวนการแปล
ข้อควรจำในการแปลภาษามคธ
รวบรวมพิเศษ
พิเศษหลักสัมพันธ์
บุรพภาค

 

 

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm