ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก

18฿

ชีวิตนี้น้อยนัก
แต่…ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก
จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี แล้วจงเลือกเถิด
เลือกให้ดีเถิด…

ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชนั้น สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้ทรงงานการเผยแผ่พระ พุทธศาสนามากมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์มีจำนวนมาก “ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก” เป็น พระราชนิพนธ์ที่ถือว่าทรงคุณค่าที่สุดดุจเพชรน้ำเอก ที่จะทำให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงคุณค่าและเป้าหมายอันแท้จริง ของการเกิดเป็นมนุษย์ ชีวิตของคนเรานั้นสั้นนัก แต่ถึงจะสั้น หากไม่ประมาทก็ย่อมสร้างคุณงามความดีและ ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลนัก
ขอให้อ่านอย่างตั้งใจ ใช้สติปัญญาพิจารณาทุกตัวอักษร ค่อยๆ คิด ค่อยๆ อ่าน อ่านหลายๆ รอบ คิดตริตรองหลายๆ หน แล้วท่านจะเข้าใจและได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างมหาศาล

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

 

สารบัญภายในเล่ม


 

**ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก**
- ชีวิตนี้สั้นนัก เมื่อเทียบกับอดีตและอนาคต
- ทุกชีวิตได้สร้างกรรมไว้มากมายทั้งอดีตและปัจจุบัน
- กรรมให้ผลตรงตามเหตุเสมอ
- ทำดีต้องได้ดีแน่ ไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมชาตินี้น้อยนัก กรรมชาติก่อนมากมายนัก
- ผลในปัจจุบัน คือเครื่องบ่งกรรมในอดีต
- กำเนิดของสัตว์ คือเครื่องชี้วัดอำนาจกรรม
- กรรมทำให้เทวดาเกิดเป็นมนุษย์
- กรรมทำให้มนุษย์เกิดเป็นเทวดา
- กรรมทำให้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ สัตว์เกิดเป็นเทวดา
- อำนาจความยึดติดทำให้มนุษย์เกิดเป็นสัตว์
- อำนาจกรรมเป็นที่น่ากลัว น่าหนีให้พ้น
- จะเกิดเป็นอะไรขึ้นอยู่กับสภาพจิตสุดท้ายขณะสิ้นลม
- จิตหวงสมบัติขณะตายทำให้เกิดเป็นงู
- เกิดเป็นอะไรไม่ประเสริฐเท่าเกิดเป็นมนุษย์
- ปรารถนาสุขในชาติหน้าต้องฝึกใจไม่ให้ทุกข์ในชาตินี้
- จิตคุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคล ย่อมนำให้ได้ผลดีในภพหน้า
- ภพชาติปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นกรรมในอดีตชาติ
- ปรารถนาเสวยผลดีทุกชาติ จงประกอบกรรมดีให้ต่อเนื่อง
- ทุกชีวิตมีกรรมร้ายไล่บดขยี้ ต้องสร้างกรรมดีพาหนีกรรม
- ผู้มีกรรม หนีเท่านั้นจึงจะหนีพ้นเงื้อมมือกรรม
- เรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ล้วนเป็นลิขิตแห่งกรรม
- กุศลกรรมตัดรอนอกุศลกรรมได้
- มองให้เห็นความน่ากลัวของกรรม แล้วพยายามหนีให้พ้น
- ผู้ประมาทไม่เชื่อกรรม จะถูกกรรมย่ำยีอย่างไม่ปรานี
- มองชีวิตให้เกิดความสังเวช จะเป็นเหตุให้กลัวกรรม
- หากปฏิเสธเรื่องกรรม ก็ไม่อาจหนีกรรมได้พ้น
- ทุกข์ในปัจจุบัน เป็นผลกรรมที่เคยทำในอดีต
- ภพชาติมีจริง อ้างอิงจากคนที่ระลึกชาติได้
- เคยเกิดเป็นอะไร ก็จะมีอุปนิสัยติดมาถึงปัจจุบัน
- หากมีญาณหยั่งรู้อดีต จะสังเวชกับชีวิตที่ผ่านมา
- แม้บรรลุธรรมสูงสุด ก็มิอาจหลุดจากอำนาจกรรม
- เกิดมาต่ำต้อยแต่ได้ดีมีสุข เพราะกรรมดีหนุนส่ง
- ผู้มีบุญทำไว้ในอดีต ชีวิตย่อมดีมีสุขทุกเมื่อ
- ผู้ไม่เคยทำดีเอาไว้ เมื่อทุกข์เข็ญใจ ก็ไร้สิ่งช่วยเหลือ
- เพราะกรรมให้ผลโดยไม่ตั้งตัว จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนัก
- เกิดมาชาตินี้ มีทั้งกรรมดี-ชั่วคอยตามให้ผล
- ชีวิตคนเรามีกรรมดี กรรมชั่วคอยจ้องให้ผล
- ผู้ที่ประกอบกรรมไม่ดี = เปิดโอกาสให้กรรมไม่ดีให้ผล
- มีพุทโธอยู่ในใจ จะปลอดภัยพ้นจากอำนาจกรรม
- พุทโธ คือพลังตัดสื่อกรรม ไม่ให้กรรมให้ผล
- ทุกชีวิตเกี่ยวพันกับเจ้ากรรมนายเวรและบุพการีชน
- การขออภัยและตอบแทนคุณ ควรทำด้วยความจริงใจ
- กรรมทุกอย่างให้ผลแน่ ไม่ลบเลือนไปตามกาลเวลา
- กลัวอำนาจกรรมก็จงตัดเหตุแห่งกรรมให้หมดในชาตินี้
- ตัดกรรมได้ในชาตินี้ ชาติอนาคตก็ไม่มี ทุกข์ก็ไม่มี
- ชีวิตนี้สำคัญนัก จักต้องหนีกรรมให้พ้น
- ชาติหน้าไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะเป็นเช่นไร
- ชีวิตนี้ คนดีใช้หนีกรรม คนชั่วใช้กอบโกย
- เร่งคิดดี พูดดี ทำดี หนีกรรมให้พ้นในชาตินี้เถิด
- อำนาจแห่งกรรมย่ำยีคนโดยไม่ปรานี
- แม้ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม ก็ไม่ควรเสี่ยงทำความชั่ว
- อำนาจกรรมมีพลังยิ่งใหญ่ ทำให้ธรณีสูบคนทั้งเป็น
- กรรมหนัก กระเทือนจิตสำนึกมากกว่ากรรมเบา
- กรรมเล็กๆ หากทำบ่อยก็จะกลายเป็นกรรมใหญ่
- อำนาจกรรมบันดาลผลอันไม่น่าเชื่อได้
- ทำลายพระพุทธศาสนา บาปหนักเท่ากับทำร้ายพระพุทธเจ้า
- ผู้ทำลายพุทธศาสนา ล้วนแต่เป็นบาปทั้งสิ้น
- อย่าประมาทในอำนาจกรรม สิ่งไม่คาดคิดเกิดได้เสมอ
- ปฏิบัติต่อพระศาสนาให้รอบคอบ อย่าให้เสียประโยชน์
- ชีวิตนี้สั้นนัก แต่สร้างประโยชน์ได้มากนัก
- จะปกป้องพุทธศาสนาได้ ต้องรู้จักภัยที่ทำลายพุทธศาสนา
- ยึดหลักกตัญญูกตเวที จะไม่มีความเสียหายแก่ศาสนา
- มีความกตัญญูกตเวทีแล้ว ชีวิตภพหน้าจะสวยงาม
- คนที่มีความกตัญญูกตเวที ไม่มีทางทำไม่ดี
- คิดดี พูดดี ทำดี จะหนีกรรมได้
- น้อมพุทธบารมีมาใส่ตนจะบังเกิดผลคือความสวัสดี
- ร่างกายดับสูญ แต่พุทธคุณบารมียังคงอยู่
- มั่นใจในพุทธบารมีก็เร่งทำดีเพื่อหนีอำนาจกรรมเถิด
- สิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องทำในชีวิตนี้ คือหนีกรรมเก่าให้พ้น
- ภพชาติหน้าสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับกรรมที่สั่งสมไว้
- ชาตินี้จิตสั่งสมแต่กิเลส จะเป็นเหตุสู่ทุคติในชาติหน้า
- ชาตินี้จิตสั่งสมแต่ความดี จะสุขทวีทั้งชาตินี้ชาติหน้า
- ความเชื่อเรื่องกรรมมีคุณยิ่งใหญ่ความสบายย่อมมีมา
- เชื่ออย่างเดียวไม่พอ ที่สำคัญต้องมีสัมมาทิฐิในใจ
- สติ ปัญญา เมตตากรุณานำพาให้เกิดสัมมาทิฐิในใจ
- ความกตัญญู คือ มโนกรรมที่สำคัญยิ่ง
- มโนกรรมที่ดี ก่อเกิดความสวัสดีทุกประการ
- พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะมีมโนกรรมที่สูงส่ง
- กุศลกรรมตัดผลแห่งอกุศลกรรมได้แน่ อย่าสงสัย
- ปากพูดว่ากลัวกรรม แต่ใจไม่กลัวจริงไม่เกิดประโยชน์
- หนีจากอุ้งมือกรรมได้เมื่อไร ชีวิตจะมีแต่ความสวัสดี
- จะหนีกรรมไม่ดีได้ ต้องมีพระอยู่ในใจเสมอ
- ความมั่นคงในพุทธคุณหนุนชีวิตให้พ้นอำนาจกรรม
- คนมีความกตัญญูกตเวทีมีโอกาสหนีกรรมได้ยิ่งกว่าใคร
- ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีหนีกรรมให้ได้ในชาตินี้เถิด

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm