ติวเข้มเตรียมสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก รวมทุกวิชา

฿ 20

สำหรับครู – นักเรียนธรรมศึกษา ชั้นเอก อ่านง่าย
เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความเป็นมาของการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษา
คำนำสำนักพิมพ์
ขอบข่ายเนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นเอก
(ปรับปรุงแก้ไขพุทธศักราช ๒๕๕๗)

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนสุภาษิตที่ควรท่องจำ

วิชา ธรรมวิภาค
ธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา
๑. นิพพิทา (ความหน่าย)
๒. วิราคะ (ความคลายกำหนัด)
๓. วิมุตติ (ความหลุดพ้น)
๔. วิสุทธิ (ความหมดจด)
๕. สันติ (ความสงบ)
๖. นิพพาน (ความดับทุกข์)

ธรรมวิจารณ์ ส่วนสังสารวัฏ
กรรม ๑๒
สมถกัมมัฏฐาน
พุทธคุณกถา
วิปัสสนากัมมัฏฐาน

วิชา พุทธานุพุทธประวัติ
๑. ชาติกถา
๒. บรรพชา
๓. ตรัสรู้
๔. เสวยวิมุตติสุข
๕. ประกาศศาสนาพรรษาแรก
๖. บำเพ็ญพุทธกิจ
๗. เสด็จกรุงกบิลพัสดุ
๘. พระพุทธบิดาสวรรคต
๙. แสดงยมกปาฏิหาริย์
๑๐. โปรดพระสาวก
๑๑. พระอัครสาวกนิพพาน
๑๒. ปรินิพพาน

วิชา กรรมบท
อกุศลกรรมบท ๑๐
๑. ปาณาติบาต
๒. อทินนาทาน
๓. กาเมสุมิจฉาจารา
๔. มุสาวาท
๕. ปิสุณาวาจา
๖. ผรุสวาจา
๗. สัมผัปปลาปะ
๘. อภิชฌา
๙. พยาบาท
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ
๑๑. กุศลกรรมบถ ๑๐

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 18.5 x 26 cm