ติวเข้มเตรียมสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี รวมทุกวิชา

฿ 20

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความเป็นมาของการศึกษา นักธรรมและธรรมศึกษา
คำนำสำนักพิมพ์
ขั้นตอนการเรียงความแก้กระทู้ธรรม

ขั้นตอนก่อนลงมือเขียน
ขั้นตอนลงมือเขียน

รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
พุทธศาสนาสุภาษิตที่ควรท่องจำ

ติวเข้มเตรียมสอบ วิชา ธรรมวิภาค

ทุกะ คือ หมวด ๒
ติกะ คือ หมวด ๓
จตุกกะ คือ หมวด ๔
ปัญจกะ คือ หมวด ๕
ฉักกะ คือ หมวด ๖
สัตตกะ คือ หมวด ๗
อัฏฐกะ คือ หมวด ๘
คิหิปฏิบัติ

ติวเข้มเตรียมสอบ วิชา พุทธะประวัติ

บทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาน
บทที่ ๒ กำเนิกแห่งสากยวงศ์
บทที่ ๓ ประสูติ
บทที่ ๔ ออกผนวช
บทที่ ๕ ตรัสรู้
บทที่ ๖ ปฐมเทสนาและปฐมสาวก
บทที่ ๗ ประกาศพระศาสนา
บทที่ ๘ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
บทที่ ๙ พุทธกิจในแคว้นมคธ
บทที่ ๑๐ เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
บทที่ ๑๑ แค้วนโกศล
บทที่ ๑๒ ปรินิพพาน
บทที่ ๑๓ ถวายพลิงพระพุทศสรีระ
บทที่ ๑๔ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ข้อควรจำในพุทธประวัติ

วิชา ศาสนพิธี

บทที่๑ การจัดโต๊หมู่บูชาและเครื่องสักการะ
บทที่ ๒ ปฏิบัติพิธี
บทที่ ๒ พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสน
บทที่ ๔ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
บทที่ ๕ พิธีถวายทาน
บทที่ ๖ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ติวเข้มเตรียมสอบ วิชาเบญจธรรม

เบญจศีล
ศีลข้อ ๑
ศีลข้อ ๒
ศีลข้อ ๓
ศีลข้อ ๔
ศีลข้อ ๕
เบญจธรรม

 

 

 

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 18.5 x 26 cm