ต่อบุญให้เกิดสุข เสริมวาสนาให้เกิดผล

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**ต่อบุญให้เกิดสุข เสริมวาสนาให้เกิดผล**
- พึ่งตนเอง ลำบากก่อน สบายทีหลัง
- ที่พึ่งที่ดีที่สุด คือตนเอง ดังคำว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"
- บวช กาย บวชใจ จึงได้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิด
- ไม่ตั้งตนอยู่ในธรรม ชีวิตก้ไร้ค่า
- ปัญหาต่างๆ จะแก้ยาก ถ้าขาดสติ
- จิตจับอารมณ์ โกรธหาย คลายทุกข์
- ใจสับสน แก้ด้วยกรรมฐาน
- จิตดี ปัญหาก็กลายเป็นเรื่องเล็ก
- ฝึกใจ รู้บุญ รู้บาป แล้วจึงช่วยผู้อื่น
- บุญหมด เติมได้ด้วยกรรมฐาน
- ความดี ต้องทำถึงจะมี เหมือนระฆังต้องตีถึงจะดัง
- เขาด่า เราเก็บ เราก็เจ็บคนเดียว
- รักตัวเองให้มากก่อน แล้วค่อยไปรักคนอื่น
- คนดี มีแต่คนเมตตา ชั่วมา หายนะเกิดขึ้นกับตน
- เห็นหนอ ก่อเกิดปัญญา
- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไม่ใช่ดวงลิขิต
- จิตภายในดี ภายนอกก้ผ่องใส
- ทำกรรมฐาน เมตตาจะเกิดในใจ
- ทำกรรมฐาน กลับร้ายกลายเป็นดี
- รอดตาย เพราะแผ่เมตตา
- หมั่นกำหนดจิต ชีวิตไร้ปัญหา
- รักษาศีล ๕ แก้วิบากกรรมได้
- มีสติ จะเกิดปัญญา ดีชั่วรู้หมด
- ตั้ง ใจทำกรรมฐาน ความสุขก่อเกิดแก่ทุกคน
**สวดมนต์ประจจำวัน**
อานิสงส์ของการสวดมนต์
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(อิส๎วาสุ)
พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ประวัติกล่าวไว้ต้นฉบับเดิมว่า
๕. บทพระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
๖. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๗. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๘. บทพระคาถาชินบัญชร
๙. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๐. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๑. บทแผ่ส่วนกุศล
๑๒. บทอุทิศและอธิษฐานบุญ
คารวะ ๖
๑. พุทธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า
๒. ธัมมคารวตา ความเคารพในพระธรรม
๓. สังฆคารวตา ความเคารพในพระสงฆ์
๔. สิกขาคารวตา ความเคารพในการศึกษา
๕. อัปปมาทคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท
๖. ปฏิสันถารคารวตา เคารพในการปฏิสันถาร

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm