ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค3

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๔. ปุปผวรรค วรรณนา

๑. เรื่องภิกษุ 500 รูป ผู้ขวนขวายในปฐวีกถา
๒. เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฺฐาน
๓. เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ
๔. เรื่องนางปติปูชิกา
๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่่
๖. เรื่องปาฏิกาชีวก
๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก
๘. เรื่องนางวิสาขา
๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ
๑๐. เรื่องการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ
๑๑. เรื่องการปรินิพพานของพระโคธิกเถระ
๑๒. เรื่องครหทิน

๕. พาลวรรค วรรณนา

๑. เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง
๒. เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
๓. เรื่องอานนทเศรษฐี
๔. เรื่องโจรผู้ทำลายปม
๕. เรื่องพระอุทายีเถระ
๖. เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา
๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ
๘. เรืองชาวนา
๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ
๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี
๑๑. เรื่องชัมพุกาชีวก
๑๒. เรื่องอหิเปรต
๑๓. เรื่องสัฏฐิกูฏเปรต
๑๔. เรื่องพระสุธรรมเถระ
๑๕. เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ

Additional information

น้ำหนัก 360 g
ขนาด 18.7 x 26 cm