ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค4

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บัณฑิตวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าราธะ
๒. เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าอัสสชิและภิกษุชื่อว่าปุนัพพสุกะ
๓. เรื่องแห่งประเถระชื่อว่าฉันนะ
๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัปปินะ
๕. เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าบัณฑิต
๖. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าลกุณฎกภัททิยะ
๗. เรื่องแห่งมารดาของนางกาณา
๘. เรื่องแห่งภิกษุมีร้อยห้าเป็นประมาณ
๙. เรื่องแห่งพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม
๑๐. เรื่องการฟังธรรม
๑๑. เรื่องแห่งภิกษุผู้จรมา

อรหันตวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งหมอชีวก
๒. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัสสปะ
๓. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเพฬัฏฐสีสะ
๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอนุรุทธ์
๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหากัจจายนะ
๖. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู๋ในเมืองโกสัมพีโดยปกติ
๘. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเรวตะผู้อยู่ในป่าแห่งไม้ตะเคียน
๑๐. เรื่องแห่งหญิงคนใดคนหนึ่ง

สหัสสวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งบุรุษผู้ฆ่าซึ่งโจรผู้มีเคราแดง
๒. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าทารุจีริยะ
๓. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากุณฑลเกสี
๔. เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้ถามซึ่งความฉิบหายมิใช่ประโยชน์
๕. เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๖. เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๗. เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๘. เรื่องแห่งกุมารช่อว่าอายุวัฒนะ
๙. เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าสังกิจจะ
๑๐. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าขานุโกณฑัญญะ
๑๑. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสัปปทาส
๑๒. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าปฏาจารา
๑๓. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากิสาโคตมี
๑๔. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าพหุปุตติกา

Additional information

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 18.7 x 26 cm