ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค5

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ปาปวรรค วรรณนา

๑.เรื่องแห่งพราหมณ์ชื่อว่าจูเฬกสาฎก
๒. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าไสยสกะ
๓. เรื่องแห่งเทพธิดาชื่อว่าลาชะ
๔. เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะ
๕. เรื่องแห่งภิกษุผู้มีบริขารอันไม่สำรวมแล้ว
๖. เรืองแห่งเศรษฐีชื่อว่าพิฬาลปทกะ
๗. เรื่องแห่งพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก
๘. เรื่องแห่งนายพรานชื่อกุกกุฏมิตร
๙. เรื่องแห่งนายพรานผู้เลี้ยงซึ่งสุนัขชื่อว่าโกกะ
๑๐. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้เข้าถึงซึ่งตระกูลของบุรุษผู้กระทำซึ่งแก้วมณี
๑๑. เรื่องแห่งชน ๓ คน
๑๒. เรื่องแห่งเจ้าศากยะนามว่าสุปปพุทธะ

ทัณฑวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งภิกษุผู้นับเนื่องแล้วในพวก ๖ (๑)
๒. เรื่องแห่งภิกษุผู้นับเนื่องแล้วในพวก ๖ (๒)
๓. เรื่องแห่งเด็กผู้มากพร้อม
๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อ่าโกณฑธาน
๕. เรื่องแห่งกรรมคือการรักษาอุโบสถ
๖. เรื่องแห่งเปรตมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งงูเหลือม
๗. เรืองแห่งพระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ
๘. เรื่องแห่งภิกษุผู้มีภัณฑะมาก
๙. เรื่องแห่งมหาอำมาตย์ชือว่าสันตติ
๑๐. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าปิโลติกะ
๑๑. เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าสุข

ชราวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งหญิงสหายของนางวิสาขา
๒. เรื่องแห่งนางสิริมา
๓. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าอุตรา
๔. เรื่องแห่งภิกษุผู้มีมานะอันยิ่ง
๕. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ารูปนันทา
๖. เรื่องแห่งพระเทวีพระนามว่ามัลลิกา
๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโลฬุทายี
๘. เรื่องแห่งการตรัสรู้ครั้งแรก
๙. เรื่องแห่งบุตรของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก

 

 

Additional information

น้ำหนัก 300 g
ขนาด 18.7 x 26 cm