ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค6

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


อัตตวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งพระราชกุมารพระนามว่าโพธิ
๒. เรื่องแห่งพระผู้เป็นโอรสแห่งเจ้าศากยะชื่ออุปนันทะ
๓. เรื่องแห่งพระเถระชือว่าติสสะผู้ประกอบแล้วในความเพียร
๔. เรื่องแห่งมารดาของพระเถระชื่อว่ากุมารกัสสปะ
๕. เรื่องแห่งอุบาสกชื่อว่ามหากาล
๖. เรื่องแห่งพระเทวทัต
๗. เรื่องแห่งตะเกียกตะกายเพื่ออันทำลายสงฆ์
๘. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ากาละ
๙. เรื่องแห่งอุบาสกชื่อว่าจุลกาล
๑๐. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอัตตทัตถ์

โลกวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งภิกษุหนุ่ม
๒. เรื่องแห่งพระราชาพระนามว่าสุทโธทนะ
๓. เรื่องแห่งภิกษุผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้ง
๔. เรื่องแห่งพระราาชกุมารพระนามว่าอภัย
๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสัมมัชชนะ
๖. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าองคุลีมาล
๗. เรื่องแห่งธิดาของบุคคลผู้กระทำซึ่งหูก
๘. เรื่องแห่งภิกษุ ๓๐ รูป
๙. เรื่องแห่งนางกิญจมาณวิกา
๑๐. เรื่องแห่งทานอันไม่มีทานอื่นเช่นกับ
๑๑. เรื่องแห่งบุตรของเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะชื่อว่ากาละ

พุทธวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งธิดาของมาร
๒. เรื่องแห่งปาฎิหารอันเป็นคู่
๓. เรื่องแห่งนาคราชชื่อว่าเอรกปัต
๔. เรื่องแห่งปัญหา ของเพราะเถระชื่อว่าอานนท์
๕. เรื่องแห่งภิกษุไม่ยินดียิ่งแล้ว
๖. เรื่องแห่งปุโลหิตชื่อว่าอัคคิทัต
๗. เรื่องปัญญาของพระเถระชื่อว่าอานนท์
๘. เรื่องแห่งภิกษุผู้มากพร้อม
๙. เรื่องแห่งเจดีย์อันเป็นวิการแห่งทอง ของพระทศพลพระนามว่ากัสสปะ

สุขวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งอันทรงยังความทะเลาะ แห่งพระญาติ ท. ให้เข้าไปสงบวิเศษ
๒. เรื่องแห่งมาร
๓. เรื่องแห่งความปราชัยแห่งพระราชาพระนามว่าโกศล
๔. เรื่องแห่งเด็กหญิงในตระกูลคนใดคนหนึ่ง
๕. เรื่องแห่งอุบาสกคนใดคนหนึ่่ง
๖. เรื่องแห่งพระราชาพระนามว่าปเสนทิโกศล
๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ติสสะ
๘. เรื่องแห่งท้าวสักกะ

ปิยวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งบรรพชิต ๓ รูป
๒. เรื่องแห่งกุฎุมพีคนใดคนหนึ่ง
๓. เรื่องแห่งอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา
๔. เรื่องแห่งเจ้าลิจฉวี
๕. เรื่องแห่งกุมารชื่อว่าอนิตถิคนธ์
๖. เรื่องแห่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๗. เรื่องแห่งเด็กมีร้อยห้าเป็นประมาณ
๘. เรื่องแห่งพระเถระผู้อนาคามี
๙. เรื่องแห่งนายนันทิยะ

โกธวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งเจ้าหญิงพระนามว่าโรหิณี
๒. เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๓. เรื่องแห่งอุบาสิกาชื่อว่าอุตรา
๔. เรื่องแห่งปัญหาของพระเถระชื่อว่าโมคคัลลานะ
๕. เรื่องแห่งปัญหาอันภิกษุ ท. ทูลถามแล้ว
๖. เรื่องแห่งทาสีชื่อว่าปุณณา
๗. เรื่องแห่งอุบาสกชื่อว่าอตุระ
๘. เรื่องแห่งภิกษุผู้นับเนื่องแล้วในพวก ๖

 

Additional information

น้ำหนัก 400 g
ขนาด 18.7 x 26 cm