ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค7

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


มลวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งบุตรของบุคคลผู้ฆ่าซึ่งโค
๒. เรื่องแห่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๓. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะ
๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโลฬุทายี
๕. เรื่องแห่งกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
๖. เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าจูฬสารี
๗. เรื่องแห่งอุบาสก ๕ คน
๘. เรื่องแห่งภิกษุหนุ่มชื่อว่าติสสะ
๙. เรื่องแห่งอุบาสก ๕ คน
๑๐. เรื่องแห่งเศรษฐีชื่อว่าเมณฑกะ
๑๑. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอุชฌานสัญญี
๑๒. เรื่องแห่งปริพาชกชื่อว่าสุภัททะ

ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งมหาอำมาตย์ผู้วินิจฉัย
๒. เรื่องแห่งภิกษุผู้นับเนื่องแล้วในพวก ๖
๓. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเอกุทาน
๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าลกุณฏกภัททิยะ
๕. เรื่องแห่งภิกษุผู้มากพร้อม
๖. เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าหัตถกะ
๗. เรื่องแห่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๘. เรื่องแห่งเดียรถีย์
๙. เรื่องแห่งบุคคลผู้จับปลาด้วยเบ็ดชื่ออริยะ
๑๐. เรื่องแห่งภิกษุผู้มากพร้อม

มัคควรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งภิกษุมีร้อยห้าเป็นประมาณ
๒. เรื่องแห่งภิกษุมีร้อยห้าเป็นประมาณ อื่นอีก
๓. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้ประกอบแล้วในกรรมคือความเพียรเป็นเครื่องตั้งหน้า
๔. เรื่องแห่งเปรตมีอัตภาพเพียงดังอัตภาพแห่งสุกร
๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโปถิระ
๖. เรื่องแห่งพระเถระผู้แก่
๗. เรื่องแห่งสัทธิวิหาริก ของพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๘. เรื่องแห่งพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก
๙. เรื่องแห่งนางกิสาโคตมี
๑๐. เรื่องแห่งนางปฎาจารา

ปกิณณกวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งบุพพกรรมของพระองค์
๒. เรื่องแห่งเด็กหญิงผู้เคี้ยวกินซึ่งไข่แห่งไก่
๓. เรื่องแห่งภิกษุผู้อยู่ในเมืองชื่อว่าภัททิยะ
๔. เรื่องแห่งบุคคลผู้เที่ยวไปแล้วด้วยเกวียนอันเต็มแล้วด้วยฟืน
๕. เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปใดรูปหนึ่ง
๖. เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปใดรูปหนึ่ง
๗. เรื่องแห่งคฤหบดีชื่อว่าจิตตะ
๘. เรื่องแห่งนางจูฬสุภัททา๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเอกวิหารี

นิรยวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งปริพาชิกาชื่อว่าสุนทรี
๒. เรื่องแห่งสัตว์ผู้อันทุกข์บีบคั้นแล้ว
๓. เรื่องแห่งภิกษุผู้อยู่ฝั่งแม่น้ำชื่อว่าวัคคุมุทา
๔. เรื่องแห่งบุตรของเศรษฐีชื่อว่าเขมกะ
๕. เรื่องแห่งภิกษุผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยยาก
๖. เรื่องแห่งหญิงผู้อันความริษยากระทำทั่วแล้ว
๗. เรื่องแห่งภิกษุผู้จรมา
๘. เรื่องแห่งนิครนธ์
๙. เรื่องแห่งสาวกของเดียรถีย์

นาควรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งพระองค์
๒. เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นควาญช้างในกาลก่อน
๓. เรื่องแห่งบุตรของพราหมณ์ผู้แก่รอบแล้ว
๔. เรื่องแห่งพระราชาพระนามว่าปเสนทโกศล
๕. เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าสานุ
๖. เรื่องแห่งช้างชื่อว่าปาเวรกะ
๗. เรื่องแห่งภิกษุผู้มากพร้อม
๘. เรื่องแห่งมาร

 

 

Additional information

น้ำหนัก 380 g
ขนาด 18.5 x 26 cm