ธรรมบท-แปลโดยพยัญชนะ-ภาค8

120฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ตัณหาวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งปลาชื่อว่ากปิละ
๒. เรื่องแห่งนางสุกรผู้ลูกน้อย
๓. เรื่องแห่งภิกษุผู้หมุนไปผิด
๔. เรื่องแห่งเรือนเป็นที่จองจำ
๕. เรื่องแห่งพระนางเขมา
๖. เรื่องแห่งบุตรของเศรษฐีชื่อว่าอุคคเสน
๗. เรื่องแห่งบัณฑิตชื่อว่าจูฬธนุคคหะ
๘. เรื่องแห่งมาร
๙. เรื่องแห่งอาชีวกชื่อว่าอุปกะ
๑๐. เรื่องแห่งท้าวสักกะผู้พระราชาแห่งเทพ
๑๑. เรื่องแห่งเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร
๑๒. เรื่องแห่งเทพบุตรชื่อว่าอังกุระ

ภิกขุวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งภิกษุ ๕ รูป
๒. เรื่องแห่งภิกษุผู้ฆ่าซึ่งหงส์
๓. เรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะ
๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าธัมมาราม
๕. เรื่องแห่งภิกษุผู้คบภิกษุผู้เป็นฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง
๖. เรื่องแห่งพราหมณ์ชื่อว่าปัญจัคคทายก
๗. เรื่องแห่งภิกษุผู้มากพร้อม
๘. เรื่องแห่งภิกษุมีร้อยห้าเป็นประมาณ
๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสันตกาย
๑๐. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่านังคลกูฏ
๑๑. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าวักกลิ
๑๒. เรื่องแห่งสามเณรชื่อว่าสุมนะ

พราหมณวรรค วรรณนา

๑. เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้มีความเลื่อมใสมาก
๒. เรื่องแห่งภิกษุผู้มากพร้อม
๓. เรื่องแห่งมาร
๔. เรื่องแห่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าอานน
๖. เรื่องแห่งพรรพชิตคนใดคนหนึ่ง
๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๘. เรื่องแห่งพระนางมหาปชาบดีผู้โคตมี
๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๑๐. เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้ชฎิล
๑๑. เรื่องแห่งพราหมณ์ผู้หลอกลวง
๑๒. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่ากิสาโคตมี
๑๓. เรื่องแห่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๑๔. เรื่องแห่งบุตรของเศรษฐีชื่อว่าอุคคเสน
๑๕. เรื่องแห่งพราหมณ์ ๒ คน
๑๖. เรื่องแห่งชื่อว่าอักโกสกภารทวาช
๑๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๑๘. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าอุบลวรรณาเถรี
๑๙. เรื่องแห่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๒๐. เรื่องแห่งภิกษุณีชื่อว่าเขมา
๒๑. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าติสสะผู้อยู่ในเงื้อมโดยปกติ
๒๒. เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๒๓. เรื่องแห่งสามเณร
๒๔. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหาปันถกะ
๒๕. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าปิลินทวัจฉะ
๒๖. เรื่องแห่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
๒๗. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสารีบุตร
๒๘. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะ
๒๙. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าเรวตะ
๓๐. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าจันทาภะ
๓๑. เรื่องแห่งพระเถระชื่่อว่าสีวลี
๓๒. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าสุนทรสมุทร
๓๓. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าโชติกะ
๓๔. เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นนักฟ้อนในกาลก่อนเรื่องที่ ๑
๓๕. เรื่องแห่งภิกษุผู้เป็นนักฟ้อนในกาลก่อนเรื่องที่ ๒
๓๖. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าวังคีสะ
๓๗. เรื่องแห่งพระเถรีชื่อว่าธรรมทินนา
๓๘. เรื่องแห่งพระเถระชื่อว่าองคุลิมาล
๓๙. เรื่องแห่งพราหมณ์ชื่อว่าเทวหิต
๔๐. สรุปเรื่องทั้งหมด

 

 

Additional information

น้ำหนัก 430 g
ขนาด 18.7 x 26 cm