ธรรมวิจารณ์-มฐบ-เอก

70฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความเบื้องต้น

ธรรมวิจารณ์

ส่วนปรมัตถปฏิปทา
๑. นิพพิทา ความหน่อย
อุทเทสแห่งนิพพิทา
อธิบายอุทเทสแห่งนิพพิทา
ปฏิปทาแห่งนิพพิทา

๒. วิราคะ ความสิ้นกำหนัด
ไวพจน์ แห่งวิราคะ
อุทเทสแห่งวิราคะ

๓. วิมุตติ ความหลุดพ้น
อุทเทสแห่งวิมุติ
เหตุผลแห่งการบัญญัติวิมุตติ ๕

๔. วิสุทธิ ความหมดจด
อุทเทสแห่งวิสุทธิ
อุทเทสแห่งวิสุทธิ (อีกนัยหนึ่ง)

๕. สันติ ความสงบ
อุทเทสแห่งสันติ

๖. นิพพาน ความดับทุกข์
ประเภทของนิพพาน
อุทเทสแห่งนิพพาน

สรุปความเกี่ยวกับปรมัตถปฏิปทา

ส่วนสังสารวัฏ
๑. ทุคติภูมิ ๔
อบาย
ทุคติ
วินิบาต
นิรยะ

๒. สุคติภูมิ ๒๗
มนุสสโลก โลกมนุษย์
เทวโลก โลกของเทวดาและพรหมณ์
สวรรค์ชั้นกามาวจร ๖
พรหมโลก ๒๐ ชั้น

หลักกัมมัฏฐาน
สมถกัมมัฏฐาน
อารมณ์ของสมถกัมมัฏฐาน
อภิณหปัจจเวกขณะ ๕
สติปัฏฐาน ๔
กสิณ ๑๐
วิธีเจริญกสิณ ๑๐
อสุภะ ๑๐
วิธีเจริญอสุภะ ๑๐
อนุสสติ ๑๐
พรหมวิหาร ๔
อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
จตุธาตุววัตถาน ๑
อรูป ๔
จริตของผู้ปฏิบัติกรรมฐาน
หัวใจสมถกัมมัฏฐาน
นิมิตในการเจริญกรรมฐาน
ภาวนา ๓ ในกรรมฐาน

พุทธคุณกถา
พระพุทธคุณ ๙
บทอธิบาย

วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ธรรมอันเป็นภูมิของวิปัสสนา
หลักการเจริญวิปัสสนา
หลักการเจริญวิปัสสนาตามนัยพระบาลี
หลักการเจริญวิปัสสนาตามนัยอรรถกถา
ขั้นตอนก่อนการปฏิบัติวิปัสสนา
ขั้นตอนการปฏิบัติวิปัสสนา
ลักษณะ กิจ ผล เหตุ ของวิปัสสนา
อานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนา

วิปัลลาสกถา
สัญญา ธรรมเครื่องถอนวิปัลลาส ๔
วิธีเจริญอนิจจสัญญา
วิธีเจริญทุกขสัญญา
วิธีเจริญอนัตตสัญญา
วิธีเจริญอสุภสัญญา

มหาสติปัฏฐานสูตร
ความหมายและประเภท
จริตของผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน
องค์คุณของผู้เจริญสติปัฏฐาน
วิธีเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
วิธีเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน
วิธีเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
วิธีเจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
อานิสงส์การเจริญสติปัฏฐาน

คิริมานนทสูตร
สัญญา ๑๐
อิจจสัญญา
อนัตตสัญญา
อสภุสัญญา
อาทีนวสัญญา
ปหานสัญญา
วิราคสัญญา
นิโรธสัญญา
สัพพโลเก อนภิตรสัญญา
สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา
อานาปานสติ

แนวปัญหาสนามหลวง
บรรณานุกรม

 

Additional information

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 x 21 cm