ธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ-มฐ-ตรี

55฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ธรรมวิภาค

ความเป็นมาแห่งธรรมวิภาค

ทุกะ คือ หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก
ธรรมคุ้มครองโลก
ทำอันทำให้งาม
บุคคลหาได้ยาก
แนวคำถาม-ตอบ ทุกะ คือ หมวด ๒

ติกะ คือ หมวด ๓

รัตนะ
คุณของพระรัตนะ
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
โอวาทของพระพุทธเจ้า
ทุจริต
สุจริต
อกุศลมูล
กุศลมูล
สัปปุริสบัญญัติ
อปัณณกปฏิบทา
บุญกิริยาวัตถุ
สามัญญลักษณะ
แนวคำถามคำตอบ ติกะ คือ หมวด ๓

จตุกกะ คือ หมวด ๔

วุฑฒิ
จักร
อคติ
อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่
ปธาน
อธิษฐานธรรม
อิทธิบาท
ความไม่ประมาทที่ควรทำ
ปาริสุทธิศีล
อารักขกัมมัฏฐาน
พรหมวิหาร
สติปัฏฐาน
อริยสัจ
แนวคำถาม-ตอบ จตุกะ คือ หมวด 4

ปัญจกะ คือ หมวด ๕

อนันตริยกรรม
อภิณหปัจจเวกขณ์
เวสารัชชกรณธรรม
องค์แห่งภิกษุใหม่
องค์แห่งธรรมกถึก
อานิสงส์แห่งการฟังธรรม
พละ
นิวรณ์
ขันธ์
แนวคำถาม-ตอบ ปัญจกะ คือ หมวด ๕

ฉักกะ คือ หมวด ๖

คารวะ
สาราณียธรรม
อายตนะภายใน
อายตนะภายนอก
วิญญาณ
สัมผัส
เวทนา
ธาตุ
แนวคำถาม-ตอบ ฉักกะ คือ หมวด ๖

สัตตกะ คือ หมวด ๗

อปริหานิยธรรม
อริยทรัพย์
สัปปุริสธรรม
สัปปุริสธรรมอีกอย่าง
โพชฌงค์
แนวคำถาม-คำตอบ สัตตกะ คือ หมวด ๗

อัฏฐกะ คือ หมวด ๘

โลกธรรม
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย
มรรค
แนวคำถาม-คำตอบ อัฏฐกะ คือ หมวด ๘

นวกะ คือ หมวด ๙

มละ
แนวคำถาม-คำตอบ นวกะ คือ หมวด ๙

ทสกะ คือ หมวด ๑๐

อกุศลกรรมบท
กุศลกรรมบท
บุญกิริยาวัตถุ
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ
นาถกรณธรรม
อนุสสติ
แนวคำถาม-คำตอบ ทสกะ คือ หมวด ๑๐

ปกิณกะ คือ หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส
โพธิปักขิยธรรม
แนวคำถาม-คำตอบ ปกิณกะ คือ หมวด เบ็ดเตล็ด
ธรรมที่มีชื่ออย่างเดียวกันแต่มาในต่างหมวดกัน
แนวคำถาม-คำตอบธรรมที่มีชื่ออย่างเดียวกันแต่มาในต่างหมวดกัน

คิหิปฏิบัติ

ความหมายของคิหิปฏิบัติ

จตุกกะ คือ หมวด ๔

กรรมกิเลส
อบายมุข
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
สัมปรายิกัตถประโยชน์
มิตรเทียม
ลักษณะของคนปอกลอก
ลักษณะของคนดีแต่พูด
ลักษณะของคนหัวประจบ
ลักษณะของคนชักชวนในทางฉิบหาย
มิตรแท้
ลักษณะมิตรมีอุปการะ
ลักษณะของมิตร่วมสุขร่วมทุกข์
ลักษณะมิตรแนะประโยชน์
ลักษณะมิตรมีความรักใคร
สังคหวัตถุ
สุขของคฤหัสถ์พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ความปรารถนาที่สมหมายได้โดยยาก
ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย
ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยุ่ได้ไม่นาน
ธรรมของฆราวาส
แนวคำถาม-คำตอบ จตุกกะ คือ หมวด 4

ปัญจกะ คือ หมวด ๕

ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์
ศีล ๕
มิจฉาวณิชชา
สมบัติของอุบาสก
แนวคำถาม-คำตอบ ปัญจกะ คือ หมวด ๕

ฉักกะ คือ หมวด ๖

ทิศ ๖
หน้าที่ของบุตรพึงบำรุงมารดาบิดา
หน้าที่มารดาพึงอนุเคราะห์บุตร
หน้าที่ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์
หน้าที่อาจารย์พึงอนุเคราะห์ศิษย์
หน้าที่สามีพึงบำรุงภรรยา
หน้าที่ภรรยาพึงอนุเคราะห์สามี
หน้าที่มิตรพึงบำรุงมิตร
หน้าที่มิตรพึงอนุเคราะห์มิตร
หน้าที่นายพึงบำรุงบ่าว
หน้าที่บ่าวพึงอนุเคราะห์นาย
หน้าที่กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์
หน้าที่สมณพราหมณ์พึงอนุเคราะห์กุลบุตร
อบายมุข
โทษของการดื่มน้ำเมา
โทษของการเทียวกลางคืน
โทษของการเที่ยวดูการเล่น
โทษของเล่นการพนัน
โทษของการคบคนชั่วเป็นมิตร
โทษของการเกียจคร้านทำงาน
แนวคำถาม-คำตอบ ฉักกะ คือ หมวด ๖
แนวคำถาม-คำตอบ ปกิณกะ
รายชื่อหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง
คณาจารย์ที่ปรึกษาตรวจชำระและพิสูจน์อักษร

Additional information

น้ำหนัก240 g
ขนาด14.5 x 21 cm