ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๑.เกริ่นนำ

๒.ทางสุดโต่ง

๓.สุดโต่ง ๒ ทรมานตน

๔.ทางสายกลาง

๕.มรรคมีองค์๘ย่อเป็น๓ คือศีล สมาธิ ปัญญา

๖.อริยสัจ ๔

๗.รู้จักทำไมทุกข์เหตุ

๘.รู้จักสภาพหมดทุกข์ผล

๙.รู้จักวิธีเดินไปถึงหมดทุกข์เหตุ

๑๐.ทบทวนทุกข์ ๓ รอบ ด้วยญาณ ๓

๑๑.ทบทวนสมุทัย ๓ รอบ ด้วยญาณ ๓

๑๒.ทบทวนนิโรธ ๓ รอบ ด้วยญาณ ๓

๑๓.ทบทวนมรรค ๓ รอบ ด้วยญาณ ๓

๑๔.ไม่ปฏิญญาการตรัสรู้

๑๕.ปฏิญญาการตรัสรู้

๑๖.จบการเวียนว่ายเกิด

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 10 x 20.5 cm