นวโกวาท-มฐบ-ตรี

40฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


พระวินัยบัญญัติ

พระวินัยบัญญัติ
มูลเหตุแห่งการบัญญัติพระวินัย
วิธีทรงบัญญัติ
อานิสงส์แห่งพระวินัย
ทางฟั่นเฝือแห่งพระวินัย
อนุศาสน์ ๘
สิกขา สิ่งที่ภิกษุต้องศึกษา ๓
อาบัติ
อาการที่ต้องอาบัติ
สิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐

จีวรวรรค ๑๐ สิกขาบท
โกสิยวรรค ๑๐ สิกขาบท
ปัตตวรรค ๑๐ สิกขาบท

ปาจิตตีย์ ๙๒

มุสาวาทวรรค ๑๐ สิกขาบท
ภูตคามวรรค ๑๐ สิกขาบท
โอวาทวรรค ๑๐ สิกขาบท
โภชนวรรค ๑๐ สิกขาบท
อเจลกวรรค ๑๐ สิกขาบท
สุราปานวรรค ๑๐ สิกขาบท
สัปปาณวรรค ๑๐ สิกขาบท
สหธรรมิกวรรค ๑๐ สิกขาบท
รตนวรรค ๑๐ สิกขาบท
ปาฏิเทสนียะ

เสขิยวัตร ๗๕

สารูปะ ๒๖ สิกขาบท
โภชนปฏิสังยุต ๓๐ สิกขาบท
ธัมมเทสนาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท
ปกิณกะ ๓ สิกขาบท

อธิกรณ์ ๔
อธิกรณสมถะ ๗
เชิงอรรถอธิบายคำศัพท์

ธรรมวิภาค
ทุกะ คือหมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก ๒
ธรรมอันทำให้งาม ๒
บุคคลหาได้ยาก ๒

ติกะ หมวด ๓

รตน ๓
คุณของพระรัตนะ ๓
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓
โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓
ทุจริต ๓
สุจริต ๓
อกุศลมูล ๓
กุศลมูล ๓
สัปปุริสบัญญัติ ๓
อปัณณกปฏิปทา ๓
บุญกิริยาวัตถุ ๓
สามัญญลักษณะ ๓

จตุกกะ หมวด ๔

จักร ๔
อคติ ๔
อันตรายของภิกษุสามเณรบวชใหม่ ๔
ปธาน ๔
อธิษฐานธรรม ๔
อิทธิบาท ๔
ควรทำความไม่ประมาทในการ ๔
ปาริสุทธิศีล ๔
อารักขกัมมัฏฐาน ๔
พรหมวิหาร ๔
สติปัฏฐาน ๔
ธาตุกัมมัฏฐาน ๔
อริยสัจ ๔

ปัญจกะ หมวด ๕

อนันตริยกรรม ๕
อภิณหปัจเจกขณ์ ๕
เวสารัชชกรณธรรม ๕
องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕
องค์แห่งพระธรรมกถึก ๕
อานิสงส์แห่งการฟังธรรม ๕
พละ ๕
นิวรณ์ ๕
ขันธ์ ๕

ฉักกะ หมวด ๖

คารวะ ๖
สาราณิยธรรม ๖
อายตนะภายใน-ภายนอก
วิญญาณ ๖
สัมผัส ๖
เวทนา ๖
ธาตุ ๖

สัตตกะ หมวด ๗

อปริหานิยธรรม ๗
อริยทรัพย์ ๗
สัปปุริสธรรม ๗
สัปปุริสธรรม ๗ อีกอย่างหนึ่ง
โพชฌงค์ ๗

อัฏฐกะ หมวด ๘

โลกธรรม ๘
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
มรรคมีองค์ ๘

นวกะ หมวด ๙

มละ ๙

ทสก หมวด ๑๐

อกศลกรรมบท ๑๐
กุศลกรรมบท ๑๐
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐
นาถกรณธรรม ๑๐
กถาวัตถุ ๑๐
อนุสสติ ๑๐

ปกิณกะ หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส ๑๖
โพธิปักขิยธรรม ๓๗

คิหิปฏิบัติ
จตุกกะ หมวด ๔

กรรมกิเลส ๔
อบายมุข ๔
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔
มิตรปฏิรูป ๔
มิตรแท้ ๔
สังคหวัตถุ ๔
สุขของคฤหัสถ์ ๔
ความปรารถนาที่สมหวังได้ยาก ๔
ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย ๔
เหตุที่ทำให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ไม่ได้นาน ๔
ฆราวาสธรรม ๔

ปัญจกะ หมวด ๕

ศีล ๕
มิจฉาวณิชชา ๕
อุบาสกธรรม ๕

ฉักกะ หมวด ๖

อบายมุข ๖
โทษของอบายมุข ๖

 

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก230 g
ขนาด14.5 x 21 cm