นวโกวาท-มฐ-ตรี

20฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


วินัยบัญญัติ
พระวินัยมีทางฟั่นเฝือ ๒ ทาง
มูลเหตุแห่งพระบัญญัติ
วิธีทรงบัญญัติ
อานิสงส์แห่งพระวินัยมี ๒ ทาง
อนุศาสน์ ๘
สิกขาของภิกษุมี ๓ อย่าง
อาบัติ

อาบัติมีชื่อ ๗ อย่าง
อาบัติมีโทษ ๓ สถาน
อาการที่ต้องอาบัติ ๖ อย่าง

สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐

จีวรวรรคที่ ๑
โกสิยวรรคที่ ๒

ปาจิตตีย์ ๙๒

มุสาวาทวรรคที่ ๑
ภูตคามวรรคที่ ๒
โอวาทวรรคที่ ๓
โภชนวรรคที่ ๔
อเจลกวรรคที่ ๕
สุราปาณวรรคที่ ๖
สัปปาณวรรคที ๗
สหธรรมมิกวรรคที่ ๘
รตนวรรคที่ ๙

ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยวัตร ๗๕

สารูปที่ ๑
โภชนปฏิสังยุตที่ ๒
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตที่ ๓
ปกิณณกะที่ ๔

อธิกรณ์ ๔
อธิกรณสมถะ ๗

ธรรมวิภาค
ทุกะ คือ หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมาก ๒
ธรรมเป็นโลกบาล ๒
ธรรมอันทำให้งาม ๒
บุคคลหาได้ยาก ๒

ติกะ คือ หมวด ๓

รตนะ ๓
คุณของพระรัตนะ ๓
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓
โอวาทของพระพุทธเจ้า ๓
ทุจริต ๓
สุจริต ๓
อกุศลมูล ๓
กุศลมูล ๓
สัปปุริสบัญญัติ ๓
อปัณณกปฏิปทา ๓
บุญกิริยาวัตถุ ๓
สามัญลักษณะ ๓

จตุกกะ คือ หมวด ๔

วุฒิ ๔
จักร ๔
อคติ ๔
อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ๔
ปธาน ๔
อธิษฐานธรรม ๔
อิทธิบาท ๔
ควรทำความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน
ปาริสุทธิศีล ๔
อารักขกัมมัฏฐาน ๔
พรหมวิหาร ๔
สติปัฏฐาน ๔
ธาตุกัมมัฏฐาน ๔
อริยสัจ ๔

ปัญจะ คือ หมวด ๕

อนันตริยกรรม ๕
อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕
เวสารัชชกรณธรรม ๕
องค์แห่งภิกษุใหม่ ๕
องค์แห่งพระธรรมกถึก ๕
ธัมมัสสวนานิสงส์ ๕
พละ ๕
นิวรณ์ ๕
ขันธ์ ๕

ฉักกะ คือ หมวด ๖

คารวะ ๖
สาราณิยธรรม ๖
อายตนภายใน ๖
อายตนภายนอก ๖
วิญญาณ ๖
ผัสสะ ๖
เวทนา ๖
ธาตุ ๖

สัตตกะ คือ หมวด ๗

อปหาริยธรรม ๗
อริยทรัพย์ ๗
สัปปุริสธรรม ๗
สัปปุริสธรรมอีก ๗
โพชฌงค์ ๗

อัฏฐกะ คือ หมวด ๘

โลกธรรม ๘
ลักษณะตัดสินธรรมวินัย ๘
มรรคมีองค์ ๘

นวกะ คือ หมวด ๙

มละ ๙

ทสกะ คือ หมวด ๑๐

อกุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐
บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐
นาถกรณธรรม ๑๐
กถาวัตถุ ๑๐
อนุสสติ ๑๐

ปกิณกะ คือ หมวดเบ็ดเตล็ด

อุปกิเลส ๑๖
โพธิปักขิยธรรม ๓๗

คิหิปฏิบัติ
จตุกกะ คือ หมวด ๔
กรรมกิเลส
อบายมุข ๔
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔
มิตรปฏิรูป ๔

คนปอกลอกมีลักษณะ ๔
คนดีแต่พูดมีลักษณะ ๔
คนหัวประจบมีลักษณะ ๔
คนชักชวนในทางฉิบหายมีลักษณะ ๔

มิตรแท้

มิตรมีอุปการะมีลักษณะ ๔
มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มีลักษณะ ๔
มิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะ ๔
มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะ ๔

สังคหวัตถุ ๔
สุขของคฤหัสถ์ ๔
ความปรารถนาของบุคคลในโลกที่สมหมายตัวยาก ๔
ธรรมเป็นเหตุให้สมหมาย ๔
ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ได้นานเพราะสถาน ๔
ธรรมของฆราวาส ๔

ปัญจกะ คือ หมวด ๕
ประโยชน์เกิดแต่การถือโภคทรัพย์ ๕
ศีล ๕
กัลยาธรรม ๕
มิจฉาวณิชชา ๕
สมบัติของอุบาสก ๕

ฉักกะ คือ หมวด ๖
ทิศ ๖

บุตรพึงบำรุงมารดาบิดาด้วยสถาน ๕
มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรด้วยสถาน ๕
ศิษย์พึงบำรุงอาจารย์ด้วยสถาน ๕
อาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕
สามีพึงบำรุงภรรยาด้วยสถาน ๕
ภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕
กุลบุตรพึงบำรุงมิตรด้วยสถาน ๕
มิตรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๕
นายพึงบำรุงบ่าวด้วยสถาน ๕
บ่าวอนุเคราะห์นายด้วยสถาน ๕
กุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ด้วยสถาน ๕
สมณพราหมณ์อนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน ๖

อบายมุข ๖

ดื่มน้ำเมามีโทษ ๖
เที่ยวกลางคืนมีโทษ ๖
เที่ยวดูการเล่นมีโทษ ๖ ตามวัตถุที่ไปดู
เล่นการพนันมีโทษ ๖
คบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ ๖ ตามบุคคลที่คบ
เกียจคร้านทำการงานมีโทษ ๖

 

 

Additional information

น้ำหนัก110 g
ขนาด14.5 x 21 cm