บุญที่แท้จริง

60฿

จงทำบุญให้ได้รับประโยชน์
ให้เป็นประโยชน์อันแท้จริง เป็นบุญที่แท้จริง
อย่าได้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์
และพบพระพุทธศาสนาเลย

พุทธทาสภิกขุ

เรื่อง “บุญ” เป็นเรื่องที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่จะมีสักกี่คนที่มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องบุญอย่างถูกต้อง บ้างก็พยายามทำบุญเอาหน้า ทำบุญตามกระแส ยอมเสียทั้งเวลา ยอมเสียทั้งเงินทองข้าวของมากมาย แต่เขาไม่เคยรู้เลยว่าบุญคืออะไร? บุญมีกี่ประเภท? วิธีทำบุญที่ถูกต้องเป็นอย่างไร? และวิธีที่จะทำบุญให้ “ได้บุญสูงสุด” นั้นเป็นอย่างไร? เรื่องบุญเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกคนมาก ถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทุกคนสามารถจะ “ทำบุญและได้บุญอย่างแท้จริง” ได้ด้วยตัวเอง

ดังนี้แล้ว สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จึงได้นำธรรมบรรยายเรื่อง “ตรีวิธปุญญกถา” ของหลวง ปู่พุทธทาสมาจัดพิมพ์ใหม่ในชื่อว่า “บุญที่แท้จริง” โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้คงบทธรรมบรรยายไว้ เหมือนเดิมแต่ได้เพิ่มเติมในส่วนของบทคัดย่อ ใส่สีเน้นคำ ทำเชิงอรรถ เสริมสาระ อธิบายข้อธรรม และใส่ภาพประกอบ เพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย ช่วยย่นระยะเวลาในการอ่าน เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะ และหยิบใช้ ได้ทันที มีสุขทันใจ

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

บุญที่แท้จริง
- “บุญ” เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน
- คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า การทำบุญคืออะไร ? ทำไปเพื่ออะไร ?
- ทำบุญแต่ไม่ได้รับประโยชน์ ก็เหมือนกับคนที่เลี้ยงไก่ไว้ไข่ให้สุนัขกิน
- ทำบุญต้องรู้จักเข้าถึงตัวแท้ของศาสนา จึงจะได้ประโยชน์
- ตัวแท้ของศาสนา คือ ความมีใจสะอาด สว่าง สงบ
- เราต้องทำบุญด้วยความเข้าใจ แล้วจะได้บุญอย่างแท้จริง
- “บุญ” คือ เครื่องชำระล้างซึ่งบาป
- การทำบุญก็เหมือนการอาบน้ำชำระร่างกาย
- การทำบุญมี ๓ แบบ แยกแยะให้ดี
- ทำบุญแบบที่ ๑ คือ การทำบุญเหมือนกับอาบน้ำโคลน
- ทำบุญแบบที่ ๒ คือ การทำบุญเหมือนกับอาบน้ำปนแป้งหอม
- ทำบุญแบบที่ ๓ คือ การทำบุญเหมือนกับอาบน้ำสะอาด
- ทำบุญ ๓ แบบ ให้ผลแตกต่างกัน
- “บุญ” ในความหมายของเทพกับพระพุทธเจ้า
- ทำบุญแบบพุทธะ คือ เพื่อละความยึดมั่นถือมั่น
- พระพุทธเจ้าทำบุญเพื่อละ แต่เราล่ะทำบุญเพื่ออะไร
- ทำบุญเอาหน้านั้นมีมาก ที่หายากคือทำบุญเพื่อละตัวกูของกู
- คนส่วนใหญ่ไม่ปิดทองหลังพระ เพราะยังละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้
- ทำบุญเมื่อไร พึงให้เน้นไปเพื่อสันติ
- ทำดีเพื่อบุญอาจหลงผิด แต่ทำดีเพื่อละความยึดมั่นถือมั่น ไม่ผิดแน่
- บุญแท้ต้องไม่เป็นไปเพื่อความหลงมัวเมา เศร้าหมองจิต
- ทำบุญเอาหน้า ทำบุญอวดคน เหมือนเอาโคลนมาอาบตัว
- บุญแท้ต้องใสสะอาด เหมือนน้ำไร้โคลนตม
- การทำบุญที่แท้จริงคือการรบกับกิเลส ตัวกูของกู
- บุญเพื่อนรก เพื่อสวรรค์ เพื่อนิพพาน ชอบแบบไหน เลือกได้ตามใจตน
- ความว่างที่แท้จริง แตกต่างจากความว่างอย่างอันธพาล
- ว่างแบบอันธพาล หรือว่างแบบสัมมาทิฏฐิ ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้อง
- ว่างแบบอันธพาล ดึงไปให้ทำบาป ว่างแบบพุทธะ ดึงไปให้ทำบุญ
- ยึดมั่นอะไร อย่ามีอวิชชา แต่จงใช้ปัญญาในการยึดมั่น
- การยึดถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งพึงยึดถือแบบวิชชา อย่าถือแบบอวิชชา
- การยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ต้องดูให้ดีก่อนว่า ยึดมั่นถือมั่นแบบใด
- ถ้อยคำในพุทธศาสนามีความซับซ้อน ต้องทำความเข้าใจจึงจะนำมาปฏิบัติได้ถูกต้อง
- ธรรมะ คือ ตัวธรรมชาติ มนุษย์มีหน้าที่เดินให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ
- ไธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติ ไม่สามารถบังคับได้
- ธรรมะที่แท้ คือ ความว่างจากการยึดถือ ยึดถือเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้น
- หลักปฏิบัติเพื่อความไม่มีทุกข์ คือ ต้องมีสติ
- ถ้าไม่ต้องการทุกข์ อย่าทำผิดกฎธรรมชาติ
- ตัวเราไม่มี มีแต่กายกับใจ
- “ของเรา” ก็ไม่มี มีแต่ “ของธรรมชาติ”
- ธรรมะมีอยู่ตามธรรมชาติ ให้หมั่นสำรวจตัวเองตลอดเวลา
- อย่าเป็นคนโกหกตัวเอง
- ธรรมะไม่ช่วยคนที่โกหกตัวเอง
- เพราะโกหกตัวเอง จึงไม่ก้าวหน้าทางธรรม
- ดับ “ตัวกูของกู” คือ การออกจากทุกข์ที่แท้จริง
- ทุกข์เกิดที่ตรงไหน ให้ดับที่ตรงนั้น
- เป้าหมายของการทำบุญในพุทธศาสนา คือ การทำบุญให้เป็นบุญที่แท้จริง

การ์ตูนธรรมะดีจัง

เรียนรู้ ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง
- เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ละชั่ว”
- เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ทำดี”
- เกมหลุดพ้นวัฏฏะ “ทำจิตให้บริสุทธิ์”
- การฝึกเจริญสติด้วย “พุทโธ” ในชีวิตประจำวัน

สวดมนต์เสริมบุญบารมี
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๘. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๙. บทโพชฌังคปริตร
๑๐. บทสักกัต๎วา
๑๑. บทสัพพมงคลคาถา
๑๒. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๑๓. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๔. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๕. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๖. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๗. บทแผ่ส่วนบุญกุศล

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm