ปิดนรก เปิดสวรรค์

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ปิดนรก เปิดสวรรค์
- นรก-สวรรค์ ความสำคัญที่คนรุ่นใหม่มองข้าม
- คำสอนเรื่องนรก-สวรรค์ มีอยู่ในทุกศาสนา
- มนุษย์ไร้ศีลธรรม เพราะไม่เชื่อเรื่องนรก-สวรรค์
- ประโยชน์ไม่เป็นหมัน หากเชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ด้วยสัมมาทิฏฐิ
- ตะวันออกกับตะวันตก เชื่อเรื่องตาย-เกิดต่างกัน
- นรก-สวรรค์ แตกต่างตามความเชื่อทางศาสนา
- นรก-สวรรค์ ในภาษาคนและภาษาธรรม
- นรก-สวรรค์ในโลกหน้า เกิดจากการประยุกต์คำสอนให้เข้ากับความเชื่อดั้งเดิม
- นรก-สวรรค์ในพุทธศาสนาอยู่ที่อายตนะทั้ง ๖
- "ไตรภูมิพระร่วง" คือนรก-สวรรค์แบบภาษาคน
- นรก-สวรรค์แบบภาษาธรรม นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตได้
- นรกในภาษาธรรมมีอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้
- สวรรค์ในภาษาคน แบ่งเป็น ๓ ระดับ
- สวรรค์ในภาษาธรรม ค้นพบได้ในใจของเรา
- เทวดาทั้งหลายยังมีกิเลส โลภ โกรธ หลง
- สวรรค์ในภาษาธรรม สัมผัสได้เมื่อใจเป็นสุข
- นรก-สวรรค์ในภาษาธรรม มีอยู่ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
- นรก-สวรรค์ในภาษาธรรม อยู่ในปัจจุบัน ไม่ต้องรอเมื่อตาย
- เราต้องศึกษานรก-สวรรค์ ในภาษาธรรมด้วยใจ
- นรก-สวรรค์ในภาษาธรรม คือ วิทยาศาสตร์ฝ่ายนามธรรม
- นรก-สวรรค์ เกิดที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ควบคุมได้
- ถ้าควบคุมอายตนะทั้ง ๖ ได้ ก็ปิดนรก เปิดสวรรค์ได้
- ควบคุมอายตนะทั้ง ๖ ได้ นรกก็ไม่เกิด
- การควบคุมอายตนะ ๖ คือ เรื่องใหญ่ในพระพุทธศาสนา
- ควบคุมผัสสะโง่ไม่ได้ ก็ไปนรกฝ่ายเดียว
- ควบคุมอายตนะทั้ง ๖ ได้ จะเกิดสวรรค์ คือ ความสบาย
- เป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ "พระนิพพาน" ไม่ใช่สวรรค์
- ธรรมปีติเกิดขึ้นในใจเมื่อใด นั่นคือสวรรค์ที่เป็นไปเพื่อนิพพาน
- สวรรค์ที่เป็นไปซึ่งพระนิพพาน มีอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้
- นรก-สวรรค์ในปัจจุบันเท่านั้น ที่จะให้ประโยชน์สูงสุด คือ "พระนิพพาน"
อานาปานสติ ลมหายใจเปิดสวรรค์
- การเจริญอานาปานสติ
- อานาปานสติ ทำให้ชิน ทำให้คล่อง อานิสงส์มหาศาล
- ฝึกอานาปานสติเหมือนพี่เลี้ยงไกวเปลเด็ก
- มนุษย์ไม่เสียชาติเกิด เมื่อได้เจริญอานาปานสติ
พระโสดาบัน ผู้ปิดนรกได้อย่างแน่นอน
- การปฏิบัติเพื่อความเป็น "พระโสดาบัน"
- วิธีปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์เบื้องต่ำ ๓ ข้อแรก
- หลักการเจริญมรณานุสสติ เพื่อละสักกายทิฏฐิ
-ก่อนนอน และ ตื่นนอน เป็นช่วงเวลาสำคัญ
- หลักการเจริญพุทธานุสสติเพื่อละวิจิกิจฉา�?
- ประโยชน์ของการเจริญพุทธานุสสติ
   ๑. การเจริญพุทธานุสสติด้วยการสวดมนต์
   ๒. การเจริญพุทธานุสสติด้วยการทำสมาธิ
   ๓. ฝึกการเจริญพุทธานุสสติในชีวิตประจำวัน
- หลักการรักษาศีลเพื่อละสีลัตปรามาส
สวดมนต์ปิดนรก
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิสวาสุ)
- บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- บทชัยปริตร (มหากาฯ)
- บทโพชฌังคปริตร
- บทสักกัตวา
- บทสัพพมงคลคาถา
- บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- บทอภิณหปัจจเวกขณะ
- บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนกุศล

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm