ป่วยอย่างฉลาด

฿ 18

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด**
- ความเจ็บไข้เป็นเรื่องธรรมดาของการมีร่างกาย
- ความเจ็บไข้ สอนให้เห็นทุกข์
- ถ้าต้องการพ้นทุกข์จากความเจ็บไข้ ต้องเตรียมพร้อม "ดับไม่เหลือ"
- "ความดับไม่เหลือ" คือ การดับความรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรา เป็นของเรา
- ต้องมองให้เห็นความจริงของร่างกาย จึงจะคลายความยึดมั่นว่าตัวเรา
- ๓ สิ่ง ต้องเตรียมพร้อมสำหรับ "ความดับไม่เหลือ"
- เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็ยังไม่พ้นทุกข์
- หากไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีก หมั่นระลึก ๓ สิ่งนี้ให้ขึ้นใจ
- เมื่อเห็นความทุกข์แล้ว ให้มุ่งหวังความสงบ ดับ เย็น เป็น "นิพพาน"
- ต้องละเรื่องโลก จึงจะชนะความทุกข์ได้
- มองให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอา-น่าเป็น
- สละความอาลัยในเหยื่อโลก ถึงความดับเย็น เป็น"นิพพาน"
**ธรรมะดีจัง ตอน ทิ้งขยะ**

**สวดมนต์ชนะทุกข์ ชนะโรค**
   ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
   ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
   ๓. บทไตรสรณคมน์
   ๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
   ๕. บทโพชฌังคปริตร
   ๖. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
   ๗. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
   ๘. พระคาถาชินบัญชร
   ๙. บทสักกัต๎วา
   ๑๐. บทสัพพมงคลคาถา
   ๑๑. บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
   ๑๒. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
   ๑๓. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
   ๑๔. บทอุณหิสสวิชยคาถา
   ๑๕. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
   ๑๖. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
   ๑๗. บทแผ่ส่วนกุศล
**สุขภาพกาย-สุขภาพใจ**
   - "ลมหายใจ" ช่วยขับไล่ความร้อน ถอนพิษไข้
   - "กล้วย" ผลไม้สารพัดประโยชน์
**เกมหลุดพ้นวัฏฏะ "พุทโธเจอพระ"**
**เกมลากเส้นสร้างสมาธิ "ทรงภาพพระ"**

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm