พระธรรมบท-แปลยกศัพท์-ภาค1

220฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ปณามคาถา
๑. ยมกวคฺควณฺณนา

จกฺขุปาลตฺเถรวตฺถุ
มฏฺฐกุณฺฑลิวตฺถุ
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ
กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติวตฺถุ
โกสมฺพิกวตฺถุ
จุลฺลกาลมหากาลวตฺถุ
เทวทตฺตวตฺถุ
สญฺชยวตฺถุ
นนฺทตฺเถรวตฺถุ
จุนฺทสูกริกวตฺถุ
ธมฺมิกอุปาสกวตฺถุ
เทวทตฺตวตฺถุ
สุมนาเทวีวตฺถุ
เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 18.7 x 26 cm