พระธรรมบท-แปลยกศัพท์-ภาค2

220฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๒. อปฺปมาทวคฺควรรณนา

๑. สามาวตีวตฺถุ
๒. กุมฺภโฆสกวตฺถุ
๓. จูฬปนฺถกเถรวตฺถุ
๔. พาลนกฺขตฺตวตฺถุ
๕. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ
๖. เทฺวสหายกภิกฺขุวตฺถุ
๗. สกฺกวตฺถุ
๘. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ
๙. นิคมวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ

๓. จิตฺตวคฺควณฺณนา

๑. เมฆิยตฺเถรวตฺถุ
๒. อญฺญตรภิกฺขุวตฺถุ
๓. อุกฺกณฺฐิตภิกฺขุวตฺถุ
๔. ภาคิเนยฺยสงฺฆรกฺขิตตฺเถรวตฺถุ
๕. จิตฺตหตฺถตฺเถรวตฺถุ
๖. อารทฺธวิปสฺสกภิกฺขุวตฺถุ
๗. ปูติคตฺตติสฺสตฺเถรวตฺถุ
๘. นนฺทโคปาลกวตฺถุ
๙. โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 640 g
ขนาด 18.7 x 26 cm