พระธรรมบท-แปลยกศัพท์-ภาค3

220฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๔. ปุปฺผวคฺค วณฺณนา

ปฐวีกถาปสุตปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ
มรีจิกมฺมฏฺฐานิกตฺเถรวตฺถุ
วิฑูฑภวตฺถุ
ปติปูชิกาวตฺถุ
มจฺฉริโกสิยเสฏฺฐิวตฺถุ
ปาฏิกาชีวกวตฺถุ
ฉตฺตปาณิอาปาสกวตฺถุ
วิสาขาวตฺถุ
อานนฺทตฺเถรปญฺหวตฺถุ
มหากสฺสปตฺเถรปิณฺฑปาตทานวตฺถุ
โคธิกตฺเถรปรินิพฺพานวตฺถุ
ครหทินฺนวตฺถุ

๕. พาลวคฺค วณฺณนา

อญฺญตรปุริสวตฺถุ
มหากสฺสปตฺฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกวตฺถุ
อานนฺทเสฏฺฐิวตฺถุ
คณฺฐิเภทกโจรวตฺถุ
อุทายิตฺเถรวตฺถุ
ปาเฐยฺยกภิกฺขุวตฺถุ
สุปฺปพุทฺธกุฏฺฐิวตฺถุ
กสกวตฺถุ
สุมนมาลาการวตฺถุ
อุปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ
ชมฺพุกาชีวกวตฺถุ
อหิเปตวตฺถุ
สฏฺฐิกูฏเปตวตฺถุ
สุธมฺมตฺเถรวตฺถุ
วนวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 790 g
ขนาด 18.7 x 26 cm