พระธรรมบท-แปลยกศัพท์-ภาค4

220฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


๖. ปณฺฑิตวคฺควณฺณนา

๑. ราธตฺเถรวตฺถุ
๒. อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ
๓. ฉนฺนตฺเถรวตฺถุ
๔. มหากปฺปินตฺเถรวตฺถุ
๕. ปณฺฑิตสามเณรวตฺถุ
๖. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ
๗. กาณมาตาวตฺถุ
๘. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ
๙. ธมฺมิกตฺเถรวตฺถุ
๑๐. ธมฺมสฺสวนวตฺถุ
๑๑. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ

๗. อรหนฺตวคฺควณฺณนา

๑. ชีวกวตฺถุ
๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถุ
๓. เพฬฏฺฐสีสตฺเถรวตฺถุ
๔. อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถุ
๕. มหากจฺจายนตฺเถรวตฺถุ
๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ
๗. โกสมฺพีวาสิติสฺสตฺเถรวตฺถุ
๘. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถุ
๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถุ
๑๐. อญฺญตริตฺถีวตฺถุ

๘. สหสฺสวคฺควณฺณนา

๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถุ
๒. ทารุจีริยตฺเถรวตฺถุ
๓. กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถุ
๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถุ
๕. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถุ
๖. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยพฺพาหฺมณวตฺถุ
๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สหายพฺราหฺมณวตฺถุ
๘. อายุวฑฺฌนกุมารวตฺถุ
๙. สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถุ
๑๐. ขานุโกณฺฑญฺญตฺเถรวตฺถุ
๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ
๑๒. ปฏาจาราวตฺถุ
๑๓. กิสาโคตมีวตฺถุ
๑๔. พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถุ

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 610 g
ขนาด 18.7 x 26 cm