พุทธประวัติ-มฐบ.-ตรี

60฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทที่ ๑ ภาคปุริมกาล ชมพูทวีปและประชาชน

ชมพูทวีป
อาณาเขตมัชฌิมชนบท
การแบ่งเขตการปกครอง
ระบบการปกครอง
วรรณะ ๔
หน้าที่หรืออาชีพ
การศึกษา
ทิฏฐิความเห็น
การนับถือศาสนา
คำศัพท์ที่น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๒ ภาคปุริมกาล สักกชนบทและศากยวงศ์

ตำนานศากยวงค์
สักกชนบทแบ่งเป็นหลายพระนคร
ระบอบการปกครอง
อาชีพหลักที่สำคัญ
พระโคตรศากยวงศ์
ลับสมอง

บทที่ ๓ ประสูติ

พระมหาบุรุษเสด็จสู่พระครรภ์
พระมหาบุรุษประสูติ
สหชาติ ๗
อภินิหารพระมหาบุรุษ
ถอดใจความแห่งอภินิหารทั้ง ๗ ประการ
อสิตดาบสเข้าเยี่ยม
ขนานพระนาม
พระมารดาสวรรคต
บรรลุปฐมฌาน
ศึกษาศิลปวิทยา
ทรงอภิเษกสมรส
คำศัพท์ที่น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๔ เสด็จออกผนวช

มูลเหตุแห่งการเสด็จออกผนวช
ความตามนัยแห่งพระอรรถกถา
พระราหุลประสูติ
เสด็จออกผนวช
ความตามนัยแห่งพระมัชฌิมภาณกาจารย์
คำศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๕ ตรัสรู้

พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า
ศึกษาลัทธิ
เริ่มบำเพ็ญเพียรทางกาย (บำเพ็ญตบะ)
ปัญจวัคคีย์ออกบวชตาม
อุปมา  ๓ ข้อปรากฏในพระทัย
บำเพ็ญทุกรกิริยา
ปัญจวัคคีย์หลีกหนี
นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
ลอยถาดอธิษฐานบารมี
ผจรมาร
ตรัสรู้
เหตุอัศจรรย์หลังตรัสรู้
พระนามพิเศษ
คำศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๖ ปฐมโพธิกาล ปฐมเทศนาและปฐมสาวก

เสวยวิมุตติสุข
สัปดาห์ที่ ๑ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
สัปดาห์ที่ ๒ อนิมิสเจดีย์
สัปดาห์ที่ ๓ รัตนจงกรมเจดีย์
สัปดาห์ที่ ๔ รัตนฆรเจดีย์
สัปดาห์ที่ ๕ ต้นไทร อชปาลนิโครธ
สัปดาห์ที่ ๖ ต้นจิก มุจจลินท์
สัปดาห์ที่ ๗ ต้นเกด ราชายตนะ
มารทูลให้ปรินิพพาน
ท้าวมหาพรหมอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม
ทรงพิจารณาอุปนิสัยเวไนยสัตว์
เลือกบุคคลผู้รู้ธรรม
พบอุปกาชีวก
โปรดปัญจวัคคีย์
ทรงแสดงปฐมเทศนา
ปฐมสาวก
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร
คำศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๗ ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา

โปรดยสกุลบุตร
ยสะสำเร็จพระอรหันต์
อุบาสิกาคู่แรก
สหายพระยสะออกบวชตาม
ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
ประทานอุปสมบทแบบไตรสรณคมน์
โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
คำศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๘ เสด็จเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร
วัดเวฬุวัน วัดแรกในพุทธศาสนา
คู่พระอัครสาวกซ้ายขวา
อัครสาวกได้ดวงตาเห็นธรรม
พระโมคคัลลานะบรรลุพระอรหันต์
ศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๙ พุทธกิจในแคว้นมคธ

พระมหากัสสปะออกบวช
วันจาตุรงคสันนิบาต
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ทรงอนุญาตเสนาสนะ
ประทานอำนาจแก่สงฆ์
โปรดสิงคาลมาณพ
ศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๑๐ เสด็จกลับสักกชนบท

เสด็จกลับกบิลพัสดุ์
แสดงปาฏิหาริย์โปรดพระญาติ
พุทธบิดาได้ดวงตาเห็นธรรม
โปรดพระนางพิมพา
นันทกุมารออกบวช
ราหุลกุมารออกบรรพชา
พระพุทธบิดาทูลขอพร
ศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๑๑ เสด็จโกศลชนบท

โปรดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
วัดเชตวันมหาวิหาร
ศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๑๒ ปรินิพพาน

ปรารภความชรา
ทรงทำนิมิตโอภาส
ทรงปลงอายุสังขาร
แผ่นดินไหวเพราะเหตุ ๘ อย่าง
เสด็จป่ามหาวัน
เสด็จโภคนคร
บิณฑบาตครั้งสุดท้าย
เสด็จกลับเมืองกุสินารา แคว้านมัลละ
ทรงรับผ้าสิงคิวรรณ
พระฉวีพรรณผ่องใสที่สุด ๒ กาล
อนุฏฐานไสยาสน์
ปฏิบัติบูชา อามิสบูชา
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ต่อสตรี
ข้อปฏิบัติต่อพระพุทธสรีระ
ถูปารคหบุคคล ๔ ประเภท
พระอานนท์ ยอดพุทธอุปัฏฐาก
พระอานนท์ทูลให้ปรินิพพานที่เมืองอื่น
แจ้งข่าวการปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
ปัจฉิมสาวก
ประทานโอวาทแก่สงฆ์
ปัจฉิมโอวาท
เสด็จดับขันธปรินิพพาน
ผู้กล่าวสังเวคกถา
ศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๑๓ ถวายพระเพลิง

พิธีอัญเชิญพระบรมศพ
ถวายพระเพลิงไม่ติด
พระมหากัสสปะเดินทางมาถวายพระเพลิง
ศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

บทที่ ๑๔ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

ส่งราชทูตขอส่วนแบ่ง
วาทะการทูตโทณพราหมณ์
พระเขี้ยวแก้ว
ลับสมอง

บทที่ ๑๕ สัมพุทธเจดีย์

ประเภทแห่งสัมพุทธเจดีย์

บทที่ ๑๖ สังคายนา

สังคายนาพระธรรมวินัย
สังคายนาครั้งที่ ๑
สังคายนาครั้งที่ ๒
สังคายนาครั้งที่ ๓
ส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนา
สังคายนาครั้งที่ ๔
สังคายนาครั้งที่ ๕
ศัพท์น่ารู้
ลับสมอง

สรุปสาระสำคัญในพุทธประวัติทั้งหมด

สถานที่จำพรรษา ๔๕ พรรษา
วัดในสมัยพุทธกาล
พระญาติที่บรรลุธรรม
พระญาติ
เหตุการณ์ระหว่างพระชนมายุ
สถานที่สำคัญต่างๆ ในพุทธประวัติ

แนวข้อสอบสนามหลวง
ตัวอย่างปัญหาสนามหลวง
บรรณานุกรม

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก 240 g
ขนาด 14.5 x 21 cm