พุทธประวัติ-มฐ-ตรี

45฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำนำ
ความนำเบื้องต้น
ภาคปุริมกาล
ปริเฉทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชน

ดินแดนชมพูทวีป
อาณาเขตมัชฌิมชนบท
การแบ่งอาณาจักรและการปกครอง
วรรณะ ๔
ทิฏฐิความเห็น
การนับถือศาสนา

ปริเฉทที่ ๒ สักกชนบทและศากยวงศ์

ตำนานศากยวงศ์
พระโคตรศากยวงศ์
ลำดับพระวงศ์

ปริเฉทที่ ๓ พระสิทธัตถราชกุมารประสูติ

พระมหาบุรุษเสด็จสู่พระครรภ์
พระมหาบุรุษประสูติ
สหชาติ   ๗
อภินิหารพระมหาบุรุษ
อสิตดาบสเข้าเยี่ยม
ประชุมพราหมณ์ยอดเกจิ
พระมารดาสวรรคต
บรรลุปฐมฌาน
ทรงศึกษาวิชาการ
ทรงอภิเษกสมรส

ปริเฉทที่ ๔ เสด็จออกผนวช

เหตุดลพระทัยให้ออกผนวช
ได้พระโอรส
การเสด็จออกผนวช

ปริเฉทที่ ๕ ตรัสรู้

พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า
แสวงหาโมกขธรรม
ปัญจวัคคีย์ออกบวชตาม
ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา
อุปมา ๓ ข้อ ปรากฏในพระทัย
ทรงสดับเสีงพิณ
ปัญจวัคคีย์ตีจาก
ลอยถาดเสี่ยงบารมี
ทรงชนะพระยามาร
ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
พระนามพิเศษ
ปัญหาและเฉลยภาคปุริมกาล

ภาคปฐมสมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๖ ปฐมเทศนาและปฐมสาวก

สัตตมหาสถาน
ทรงพิจารณาอุปนิสัยเวไนยสัตว์
เลือกบุคคลผู้รู้ธรรม
โปรดปัญจวัคคีย์
ทรงแสดงปฐมเทศนา
ปฐมสาวก
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร

ปริเฉทที่ ๗ ประกาศพระศาสนา

โปลดพระยสกุลบุตร
อุบาสกคนแรก
มารดาบิดาออกตามหา
ยสะทูลขอบวช
อุบาสิกาคนแรก
สหายพระยสะออกบวชตาม
ส่งสาวกประกาศศาสนา
ประทานอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์
โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง

ปริเฉทที่ ๘ เสด็จกรุงราชคฤห์

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
ความสามารถของพระเจ้าพิมพิสาร
วัดแรกในพุทธศาสนา
คู่พระอัครสาวก
อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม
พระโมคคัลลานะสำเร็จพระอรหัตตผล
พระสารีบุตรสำเร็จพระอรหัตตผล

ภาคมัชฌิมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๙ พุทธกิจในมคธรัฐ

พระมหากัสสปะออกบวช
มหาสาวกสันนิบาต
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
คำแปล
ทรงอนุญาตเสนาสนะ
ทรงประทานอำนาจแก่สงสฆ์

ปริเฉทที่ ๑๐ เสด็จสักกชนบท

เสด็จโปรดพุทธบิดา
เหตุอัศจรรย์ในท่ามกลางพระประยูรญาติ
พุทธบิดาได้ดวงตาเห็นธรรม

ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จโกศลชนบท

โปรดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถวายวัดพระเชตวัน
ปัญญาและเฉลยภาคมัชฌิมโพธิกาล

ปัจฉิมโพธิกาล
ปริเฉทที่ ๑๒ ปรินิพพาน

ทรงปรารภชราธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ทรงปลงอายุสังขาร
เหตุให้แผ่นดินไฟว  ๘ อย่าง
เสด็จป่ามหาวัน
เสด็จโภคนคร
ทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้าย
เสด็จเมืองกุสินารา
ทรงรับผ้าสิงคิวรรณ
พระฉวีวรรณผ่องใสยิ่งใน ๒ เวลา
ผลแห่งบิณฑบาตทาน
อนุฏฐานไสยาสน์
ทรงสรรเสริฐปฏิบัติบูชา
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
การปฏิบัติตนต่อสุภาพสตรี
วิธีปฏิบัติต่อพุทธสรีระ
ถูปารหบุคคล ๔ จำพวก
ตรัสปลอบและสรรเสริฐพระอานนท์
กราบทูลให้ปรินิพพานที่เมืองอื่น
แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
สุภัททปริพาชกสาวกองค์สุดท้าย
ประทานโอวาทแก่พระสงฆ์
ปัจฉิมโอวาท
ลีลาการเสด็จปรินิพพาน
สังเวคกถา

อปรกาล
ปริเฉทที่ ๑๓ ถวายพระเพลิง

พิธีอัญเชิญพระบรมศพ
ถวายพระเพลิงไม่ติด
ดอกไม้สวรรค์ร่วงหล่น

ปริเฉทที่ ๑๔ แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

ส่งราชทูตขอส่วนแบ่ง
วาทะการทูตโทณพราหมณ์
พระเขี้ยวแก้ว

ปริเฉทที่ ๑๕ ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์
ปริเฉทที่ ๑๖ สังคายนา

ความเป็นมาแห่งการสังคายนาพระธรรมวินัย
สังคายนาครั้งที่ ๑
สังคายนาครั้งที่ ๒
สังคายนาครั้งที่ ๔
ส่งพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา
สังคายนาครั้งที่ ๔
สังคายนาครั้งที่ ๕
ปัญหาและเฉลยภาคปัจฉิมโพธิกาล
บรรณานุกรม

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก140 g
ขนาด14.5 x 21 cm