แผนผัง พุทธประวัติ

38฿

แผนผังนำท่องเที่ยวแดนกำเหนิดพระพุทธเจ้า สภาพแวดล้อม สังคมการเมือง การปกครอง
เหตุการเกี่ยวกับการประสูติ การผนวช ตรัสรู้ สาระพระพุทธศาสนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย นักธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี
และผู้สนใจใคร่เรียนรู้ทั่วไปได้เป็นอย่างดี

– พับบรรจุในซองพลาสติก
– ขนาดแผนผัง 87 X 59 เซ็นติเมตร
– 4 สี

 

 

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในแผนผัง


๑. ชมพูทวีปและประชาชน
๒. ลำดับศากยวงศ์ และโกลิยวงศ์
๓. ประสูติ-ปฐมวัย
๔. บรรพชา
๕. ตรัสรู้
๖. ปฐมเทศนาและปฐมสาวก
๗. ประกาศพระศาสนา
๘. เสด็จเมืองราชคฤห์
๙. ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ
๑๐.เสด็จเมืองกบิลพัสดุ์
๑๑. เสด็จแคว้นโกศล
๑๒. ปรินิพพาน
๑๓. ถวายพระเพลิง
๑๔. แจกพระบรมสารีริกธาตุ
๑๕. ประเภทสัมมาสัมพุทธเจดีย์
๑๖. สังคายนา

 

 

 

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 84 x 59 cm