พุทธมนต์คำกลอน

58฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ของพระยาศรีสุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
๑) บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
๒) บทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ
๓) บทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ
บทพุทธชัยมงคล
ปุพพภาคนมการ
สรณคมนปาฐะ
คำอาราธนา ศีล ๕
คำสมาทานศีล ๕
ทำวัตรเช้า แปล-คำกลอน
บทกราบพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
รตนัตตยัปปณามคาถาและสังเวคปริกิตตนปาฐะ
ธาตุปัจจเวกขณะปาฐะ
ธาตุปัจจเวกขณปาฐะคำกลอน
ตังขริกปัจจเวกขณปาฐะ
พิจารณาปัจจัย ๔ คำกลอน
ปัตติทานะคาถา
ทำวัตรเย็น แปล-คำกลอน
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติ
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
อตีตปัจจเวกขณปาฐะ
พิจารณาปัจจัย ๔ คำกลอน
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
พรหมวิหารผรณปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
พุทโธมังคะละ
กรวดน้ำแบบพื้นเมือง
วันทาหลวง
วันทาน้อย
เจ็ดตำนาน-สิบสองตำนาน บาลี-คำกลอน
ชุมนุมเทวดา
ชุมนุมเทวดาคำกลอน
นะมะการะสิทธิคาถา
นมการสิทธิคาถาคำกลอน
สัมพุทเธ
สัมพุทเธคำกลอน
นะโมการะอัฏฐะกะ
นโมการอัฏฐกะคำกลอน
มังคะละสุตตัง
มงคลสูตรคำกลอน
ระตะนะปะริตตัง
รตนปริตรคำกลอน
กะระณียะเมตตะปะริตตัง
กรณียเมตตปริตรคำกลอน
ขันธะปะริตร
ขันธปริตรคำกลอน
ฉัททันตะปะริตตัง
ฉัททันตปริตรคำกลอน
โมระปะริตตัง
โมรปริตรคำกลอน (ภาคเช้า)
โมรปริตรคำกลอน (ภาคค่ำ)
วัฏฏะกะปะริตตัง
วัฏฏกปริตรคำกลอน
ธะชัคคะปะริตตัง
ธชัคคะปะริตตัง
ธชัคคปริตรคำกลอน
อาฏานาฏิยะปะริตตัง
อาฏานากิยปริตรคำกลอน
อังคุลิมาละปะริตตัง
อังคุลิมาลปริตรคำกลอน
โพชฌังคะปะริตตัง
โพชฌังคปริตรคำกลอน
อะภะยะปะริตตัง
อภยปริตรคำกลอน
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
เทวตาอุยโยชนคาคำกลอน
ชะยะปะริตัง
ชยปริตรคำกลอน
มังคะละโสตถิคาถา
ปริตตานุภาวคาถาคำกลอน
บทสวดมนต์พิเศษ
ชะยะมังคะละคาถา
ชันมงคลคาถาคำกลอน
คาถาเงินล้าน
พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชรคำกลอน
ศาสนพิธี
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันมาฆบูชา
มาฆบูชาคำกลอน
คำนำถวายดอกไม้ธูปเทียน วันอาสาฬหบูชา
อาสาฬหบูชาคำกลอน
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
ธรรมจักรคำกลอน
ประกาศให้อโหสิกรรม
บทสวดคาถาโพธิบาท

---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 062-192-8936 (คุณหญิง)

 

ฟังเสียงอ่าน


ปกหนังสือ

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำสวดมนต์ ตอน1

คำนำสวดมนต์ ตอน2

ปุพพภาคนมการ

สรณคมนปาฐะ

คำอาราธนาศีล 5

คำสมาทานศีล 5

บทนำทำวัตรคำกลอน

บทกราบพระรัตนตรัยคำกลอน

พุทธาภิถุติคำกลอน

ธัมมาภิถุติคำกลอน

สังฆาภิถุติคำกลอน

ฟังเสียงอ่าน


รตนัตตยัปปณามคาถาคำกลอน

สังเวคปริกิตตนปาฐะคำกลอน

ธาตุปัจจเวกขณปาฐะคำกลอน

พิจารณาปัจจัย 4 คำกลอน

ปัตติทานคาถาคำกลอน

พุทธานุสสติคำกลอน

พุทธาภิคีติคำกลอน

ธัมมาภิคีติคำกลอน

สังฆาภิคีติคำกลอน

ฟังเสียงอ่าน


อุททิสสนาธิฏฐานคาถาคำกลอน

พรหมวิหารผรณปาฐะคำกลอน

บทขัดชุมนุมเทวดาคำกลอน

ชุมนุมเทวดาคำกลอน

นมการสิทธิคาถาคำกลอน

สัมพุทเธคำกลอน

นโมการอัฏฐกะคำกลอน

บทขัดมงคลสูตรคำกลอน

มงคลสูตรคำกลอน

บทขัดรตนปริตรคำกลอน

รตนปริตรคำกลอน

Additional information

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 x 14 cm