พุทธศาสนสุภาษิต-เล่ม๑-มฐ-ตรี

30฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


แนะวิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม (แบบที่ ๑)
ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม (แบบที่ ๒)
อักษรย่อบอกนามคัมภีร์
๑ อัตตวรรค คือ หมวดตน
๒. อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
๓. กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
๔. กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
๕. โกธวรรค คือ หมวดโกรธ
๖. ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
๗. จิตตวรรค คือ หมวดจิต
๘. ชยวรรค คือ หมวดชนะ
๙. ทานวรรค คือ หมวดทาน
๑๐. ทุกขวรรค คือ หมวดทุกข์
๑๑. ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
๑๒. ปกิณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
๑๓. ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
๑๔. ปมาทวรรค คือ หมวดประมาท
๑๕. ปาปวรรค คือ หมวดบาป
๑๖. ปุคคลวรรค คือ หมดบุคคล
๑๗. ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๑๘. มัจจุวรรค คือ หมวดมฤตยู
๑๙. มิตตวรรค คือ หมวดมิตร
๒๐. ยาจนวรรค คือ หมวดขอ
๒๑. ราชวรรค คือ หมวดพระราชา
๒๒. วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
๒๓. วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
๒๔. เวรวรรค คือ หมวดเวร
๒๕. สัจจวรรค คือ หมวดความสัตย์
๒๖. สติวรรค คือ หมวดสติ
๒๗. สัทธาวรรค คือ หมวดศรัทธา
๒๘. สันตุฏฐิวรรค คือ หมวดสันโดษ
๒๙. สมณวรรค คือ หมวดสมณะ
๓๐. สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
๓๑. สีลวรรค คือ หมวดศีล
๓๒. สุขวรรค คือ หมวดสุข
๓๓. เสวนาวรรค คือ หมวดเสวนา

Additional information

น้ำหนัก130 g
ขนาด14.5 x 21 cm