พุทธศาสนสุภาษิต-เล่ม๓-มฐ-เอก

60฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำชี้แจง
อัตตวรรค คือ หมวดตน
อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
จิตตวรรค คือ หมวดจิต
ทานวรรค คือ หมวดทาน
ธัมมวรรค คือ หมวดธรรม
ปกิณกวรรค คือ หมวดเบ็ดเตล็ด
ปัญญาวรรค คือ หมวดปัญญา
ปุคคลวรรค คือ หมวดบุคคล
มัจจุวรรคือ คือ หมวดความตาย
วาจาวรรค คือ หมวดวาจา
วิริยวรรค คือ หมวดความเพียร
สามัคคีวรรค คือ หมวดสามัคคี
สีลวรรค คือ หมวดศีล
เสวนาวรรค คือ หมวดคบหา

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm