พุทธานุพุทธประวัติ-มฐบ-เอก

100฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ความนำเบี้องต้น

กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า
ชมพูทวีป
อาณาเขตมัชฌิมาชนบท
ความเห็นและการนับถือ

ปริเฉทที่ ๑ วิวาหมงคลปริวัตต์

กำเนิกศายวงศ์

ปริเฉทที่ ๒ ดุสิตปริวัตตื

เหตุการณ์ก่อนเสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระโพธิสัตว์
ปัญจบุพนิมิตปรากฎแก่พระโพธิสัตว์
ปัญจมหาวิโลกนะ

ปริเฉทที่ ๓ คัพภานิกขมนปริวัตต์

ปฏิสนธิกาลของพระโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์ประสูตร
คติธรรมดาการประสูตรของพระโพธิสัตว์
สหชาติ ๗

ปริเฉทที่ ๔ ลักขณปริคคาหกปริวัตต์

อสิตดาบสเข้าเยี่ยมถวารพระพร
ประชุมพราหมณ์ทำลายพระลักษณะ
ถวายพระนาม

ปริเฉทที่ ๕ ราชาภิเษกปริวัตต์

พระมารดาสวรรคต
ขุดสระบัวถวายให้เป็นที่ทรงเล่น
บรรลุปฐมฌานครั้งแรก
ทรงศึกษาวิชาการ
อภิเสกสมรส

ปริเฉทที่ ๖ มหาภินิกขมนปริวัตต์

มูลเหตุจูงใจและการเสด็จออกบรรพชา

ปริเฉทที่ ๗ ทุกรกิริยาปริวัตต์

พบอทิฏฐสหาย
บรรลุสมาบัติ ๘ ในสำนักสองดาบส
ปัญจะวัคคีย์ออกบวชตามหา
ทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทางกาย
ข้อเปรียบเทียบการปฏิบัติเกิดขึ้นในพระทัย
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
ทรงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิต

ปริเฉทที่ ๘ พุทธบูชาปริวัตต์

นางสุชาดาจัดเตรียมพลีกรรม
ทรงสุบินนิมิตรคืนก่อนตรัสรู้
ทรงรับข้าวมธุปายาสและลอยถาดเสี่ยงบารมี
ตั้งสัตยาธิษฐานบำเพ็ญเพียรทางจิต

ปริเฉทที่ ๙ มารวิชัยปริวัตต์

ผจญมารก่อนตรัสรู้
พญามารกล่าวตู่แย่งรัตนบัลลังก์
แม่พระธรณีผุดขึ้นมาเป็นพยาน

ปริเฉทที่ ๑๐ อภิสัมโพธิปริวัตต์

ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ
ตรัสประภาษทักตัณหา

ปริเฉทที่ ๑๑ โพธิสัพพัญญูปริวัตต์

สัตตมหาสถาน
เทฺววาจิกอุบาสก
พญามารทูลอาราธนาให้ปรินิพพาน

ปริเฉทที่ ๑๒ พรหมัชเฌสนปริวัตต์

สหัมบดีพรหมทูลอาราธนาแสดงธรรม
ทรงเปรียบอุปนิสัยเวไนยสัตว์กับดอกบัว

ปริเฉทที่ ๑๓ ธัมมจักกปริวัตต์

ทรงดำริถึงบุคคลผู้ควรรับธรรมเทศนาครั้งแรก
ทรงโปลดปัญจวัคคีย์
ทรงแสดงปฐมเทศนา
ปฐมสาวก
ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร

ปริเฉทที่ ๑๔ ยสบรรพชิตปริวัตต์

ยสกุลบุตรออกบวช
อุบาสกคนแรกในพุทธศาสนา
อุบาสิกาคู่แรก
สหายพระยสะออกบวชตาม

ปริเฉทที่ ๑๕ อุรุเวลคมนปิวัตต์

ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา
ทรงอนุญาตบรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีไตรสรณคมน์
โปรดภัททวัคคีย์
โปลดชฎิล ๓ พี่น้อง
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
บุพพกรรมของภิกษุชฎิล ๓ พี่น้อง
ทรงเปลื้องปฏิญญาพระเจ้าพิมพิสาร
ความปรารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร
วัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารขอส่วนบุญ

ปริเฉทที่ ๑๖ อัครสาวกบรรพชาปริวัตต์

ชีวประวัติของอัครสาวก
อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรม
พระโมคคัลลานะบรรลุอรหัตผล
พระสารีบุตรบรรลุอรหัตผล
จาตุรงคสันนิบาต
บุพกรรมของพระอัครสาวก

ปริเฉทที่ ๑๗ กบิลวัตถุคมนปริวัตต์

เสด็จโปลดพุทธบิดา
ฝนโบกขรพรรษตกในสมาคมพระญาติ
เสด็จบิณฑบาตโปรดชาวพระนคร

ปริเฉทที่ ๑๘ พิมพาพิลาปปริวัตต์

พระนางพิมพ์พากล่าวชมเชย
แสดงธรรมโปรดพระบิดา
แสดงธรรมโปลดพระนางมหาปชาบดีโคตมี
แสดงโปรดพระนางพิมพามารดาราหุล

ปริเฉทที่ ๑๙ ศากยบรรพชาปริวัตต์

นันทกุมารออกบวช
ราหุลกุมารสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนา
โปรดอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ถวายวัดพระเชตวัน
ศากยกุมารออกผนวช
แผนร้ายของพระเทวทัต
คำทำนายเป็นความจริง
เริ่มแผนการปลงพระชนม์พระพุทธองค์
ความชั่วเริ่มปรากฎ
เทวทัตสำนึกผิด

ปริเฉทที่ ๒๐ เมตไตรยพยากรณ์ปริวัตต์

พระนางปชาบดีโคตมีถวายจีวร
พระโพธิสัตว์รับผ้าจีวร
พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์

ปริเฉทที่ ๒๑ พุทธปิตุนิพพานปริวัตต์

เศรษฐีแสวงหาพระอรหันต์
ที่มาของการห้ามพระสงฆ์แสดงฤทธิ์
เดียรถีย์ท้าแข่งปฏิหาริย์
ทรงแสดงยมกปฏิหาริย์

ปริเฉทที่ ๒๓ เทศนาปริวัตต์

เสด็จจำพรรษา ณ ดาวดึงเทวโลก
แสดงธรรมโปรดพุทธมารดา

ปริเฉทที่ ๒๔ เทโวโรหนปริวัตต์

เสด็จลงจากดาวดึงสเทวโลก

ปริเฉทที่ ๒๕ อัครสาวกปรินิพพานปริวัตต์

พระสารีบุตรนิพพาน
พระมหาโมคคัลลานะนิพพาน

ปริเฉทที่ ๒๖ มหาปรินิพพานปริวัตต์

ทรงปรารภชราธรรม
ทรงทำนิมิตโอภาส
ทรงปลงอายุสังขาร
เหตุทำให้แผ่นดินไหว
เสด็จป่ามหาวัน
เสด็จบ้านภัณฑุคาม
เสด็จโภคนคร
ทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้าย
เสด็จเมืองกุสินารา
พระฉวีวรรณผ่องใสยิ่งนักใน ๒ เวลา
บิณฑบาตที่มีอานิสงส์มากกว่าครั้งอื่น
อนุฏฐาไสยาสน์
ทรงปรารภเรื่องสักการบูชา
ตรัสบอกสังเวชนียสถาน
การวางตนต่อสตรีเพศของภิกษุ
วิธีปฏิบัติต่อพุทธสรีระ
ตรัสปลอบและสรรเสริญพระอานนท์
พระอานนท์กราบทูลให้เสด็จปรินิพพานที่เมืองอื่น
โปลดให้แจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์
สุภัททปริพาชกสาวกองค์สุดท้าย
ประทานโอวาทแก่ประสงฆ์
ปัจฉิมโอวาท
พุทธลีลาการเสด็จปรินิพพาน

ปริเฉทที่ ๒๗ ธาตุวิภัชชนปริวัตต์

ผู้กล่าวสังเวคกถา
การอัญเชิญพระบรมศพ
ถวายพระเพลิงไม่ติด
พระมหากัสสปะทราบข่าวการปรินิพพาน
ส่งราชทูตของแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
วาทะการทูตของโทณพราหมณ์
พระเขี้ยวแก้วทั้ง ๔
ประเภทแห่งสัมมาสัมพุทธเจดีย์
ผังบริเวณพุทธสถานในเมืองกุสินาราในปัจจุบัน

ปริเฉทที่ ๒๘ มารพันธปริวัตต์

พระมหากัสสปะรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ
อัตชีวประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช
สาเหตุที่ทำให้นับถือพุทธศาสนา
ทรงสร้างพระสถูปเจดีย์
ทรงปรารภการฉลองพระสถูป
ถูกพระราชาทดลองฤทธิ์
พระเถระผจญพญามาร
พญามารปรารถนาพุทธภูมิ
พญามารแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้า
พระเจ้าธรรมาโศกราชปรารถนาาความเป็นญาติในพุทธศาสนา

ปริเฉทที่ ๒๙ ธาตุอันตรธานปริวัตต์
ลำดับอันตรธานแห่งพุทธศาสนา

ภาคสาวกประวัติ
ประวัติพระมหากัสสปะ
อุปสมบทด้วยโอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา
เอตทัคคะด้านผู้ถือธุงควัตรอย่างเคร่งครัด
บทบาทหน้าที่ในพระพุทธศาสนา
นิพพาน

ประวัติพระมหากัจจายนะ
เข้าเฝ้าครั้งแรกบรรลุอรหัตผล
เริ่มประกาศศาสนา
ทูลขอผ่อนปรนพุทธบัญญัติบางประการ
ผู้ไม่ยึดติดในรูปสมบัติ
เอตทัคคะด้านแสดงความย่อให้พิสดาร

ประวัติพราหมณ์พาวรีและศิษย์ ๑๖ คน
อาจารย์กับศิษย์บวชในลิทธิภายนอก
การบรรลุธรรมขของมาณพ ๑๖ คน และบริวาร

ประวัติพระราธะ
ประวัติพระโสณโกฬิวิสะ
ประวัติพระรัฐบาล
ทูลขออนุญาตกลับไปเยี่ยมบิดามารดา
แสดงธรรมโปรดพระเจ้าโกรัพยะ
สรุปบริษัท ๔ ผู้ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ

แนวข้อสอบสนามหลวง
บรรณานุกรม

Additional information

น้ำหนัก 310 g
ขนาด 14.5 x 21 cm