พุทธานุพุทธประวัติ-มฐ.-เอก

55฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


ปริจเฉทที่ ๑
มัชฌิมประเทศ ปัจจันตประเทศ
ต้นตระกูลศากยวงศ์และโกลิยวงศ์
พราหมณ์ทำนายมหาปุริสลักษณะ ๘ คน
แล้วคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๒
เทวทูต ๔
ทรงผนวช
อุปมา ๓ ข้อ
ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา
ตรัสรู้
แนวคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๓
เสวยวิมุตติสุข
บุคคลเปรียบด้วยดอกบัว ๔ เหล่า
แนวคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๔
พระปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหันต์
ยสกุลบุตรบวชในพระพุทธศาสนา
สหายของพระยสะออกบวช
แล้วคำ-ถามคำตอบ

ปริจเฉทที่ ๕
ทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์
ประทานอุปสมบทแก่ชฎิล ๓ พี่น้อง
ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร
แนวคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๖
ประทานอุปสมบทแก่ติสสะและโกลิตพราหมณ์
อุบายแก้ง่วง ๘ ข้อ
ทิฎฐิ ๓
แนวคำถามคำตอบ

ปริจเฉทที่ ๗
ประทานอุสมบทแก่ปิปผลิมานพ
ปฏิสัมภิทา ๔
แนวคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๘
ทรงพยากรณ์ปัญหาแก่ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี
ประทานอุปสมบทแก่ศิษย์ของพราหมณ์พาวรี
แนวคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๙
ราธพราหมณ์บวชในพระพุทธศาสนา
วิธีอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา
สมบัติ ๔
พระราธะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
พระราธะเป็นตัวอย่างของภิกษุทั้งหลาย
พระปุณณมันตานีบุตรบวชในพระศาสนา
หัวข้อที่พระเถระทั้งสองสนทนากัน
แนวคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๑๐
พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
นันทกุมารออกบวช
ราหุลกุมารออกบวช
พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอให้งดบวชแก่กุลบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาต
พระราหุลบรรลุพระอรหัตตผล
แล้วคำถามคำตอบ

ปริจเฉทที่ ๑๑
อนุรุทธะออกบวช
พรรพชาของเจ้าอนุรุทธะเนื่องด้วยพระเจ้าภัททิยะ
ความเป็นไปของแต่ละรูป
พระอนุรุทธะตรึกถึงพระธรรมวินัย
พระอานนท์ทูลขอพร ๘ ข้อ
แนวคำถามคำตอบ

ปริจเฉทที่ ๑๒
พระโสณโกฬิวิสะออกบวช
พระโสณโกฬิวิสะบรรลุพระอรหัตตผล
พระรัฏฐบาลเถระออกบวช
พระรัฏฐบาลบรรลุพระอรหัตตผล
ธรรมุเทศ ๔ ข้อ
จำนวนพระเถระผู้ใหญ่ ๘๐ องค์
แนวคำถาม-คำตอบ

ปริจเฉทที่ ๑๓
พระนางมหาปชาบดีโคตมีทูลขอบวช
ครุธรรม ๘ ประการ
จำนวนนางสาวิกาผู้ใหญ่ ๑๓ องค์
แนวคำถาม-คำตอบ

ปฐมสมโพธิกถา
คำปรารภของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ความเกิดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีได้ยาก

กัณฑ์ที่ ๑ ชาติกถา
พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเกิดขึ้นในกลียุค
พวกฤาษีแต่งตำรามหาปุริสลักขณะ
พระบรมศาสดาประสูติ
มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการ
พราหมณ์ทำนายพระมหาบุรุษ
พระมหาบุรุษได้รับอภิบาล
ได้ปฐมฌานแต่พระเยาว์
เสวยสุขสมบัติ
ประโยชน์ได้เพราะรูปสมบัติ และเคยเสวยกามสุข
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๒ อภิสัมโพธิกถา
พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา
อุปมา ๓ ข้อ ปรากฏแจ่มชัดแก่พระมหาบุรุษ
ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
เลิกทุกรกิริยา
การตรัสรู้
พระพุทธคุณ
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๓ ธัมมเทสนาธิฏฐานกถา
ทรงพิจารณาที่ได้ตรัสรู้ว่าเป็นคุณลึกซึ้ง
ทรงพิจารณาสัตวโลก
ทรงตั้งพระทัยจะแสดงธรรม
ทรงอธิฐานพระชนมายุ
แนวคำถามคำตอบ

กัณฑ์ที่ ๔ พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ทรงตั้งพระหฤทัยจะแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก
เสด็จเมืองพาราณสี ได้พบอุปกาชีวกกลางทาง
ภิกษุปัญจวัคคีย์แสดงอาการกระด้างกระเดื่อง
ทรงแสดงปฐมเทศนาคือพระธรรมจักร
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๕ อนัตตลักขณสูตร
ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่พระปัญจวัคคีย์
ทรงแสดงอนัตตลักขณเทศนา
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามในขันธ์ ๕
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามในเวทนาขันธ์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามในสัญญาขันธ์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามในสังขารขันธ์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามในวิญญาณขันธ์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้พระปัญจวัคคีย์พิจารณาขันธ์ ๕
พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จพระอรหัตตผล
แล้วคำถามคำตอบ

กัณฑ์ที่ ๖ จาริกกัณฑ์
ยสกุลบุตรออกบรรพชา
ยสกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผล
สหายพระยสะอีก ๕๐ คนออกบรรพชา
ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนารุ่นแรก
มารเข้าไปคุกคาม
ทรงอนุญาตติสรณคมนูปสัมปทา
ในปฐมโพธิกาล วิธีบรรพชาอุปสมบทจึงมี ๒ วิธี
ประทานโอวาสแก่ภิกษุสงฆ์
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๗ ราชคหกัณฑ์
เสด็จอุรุเวลาเสนานิคม
โปรดภัททวัคคีย์
โปรดชฎิลหนึ่งพัน
ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร
โปรดพระเจ้าพิมพิสาร
อัครสาวกบรรพชาอุปสมบท
แนวคำถาม-คำตอบ

กัณฑ์ที่ ๘ พุทธกิจจกถา
อาการที่ทรงแสดงธรรม
อาการที่ทรงบัญญัติพระวินัย
ประโยชน์ที่มุ่งหมายแห่งการบัญญัติพระวินัย
บริษัท ๔ กับเอตทัคคะ
ฝ่ายภิกษุ
ฝ่ายนางภิกษุณี
ฝ่ายอุบาสก
ฝ่ายอุบาสิกา
แนวคำถาม-คำตอบ

Additional information

น้ำหนัก150 g
ขนาด14.5 x 21 cm