พุทโธ สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม

สารบัญภายในเล่ม

พุทโธ สัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ**
- "พุทโธ" หมายถึงชื่อและพระคุณของพระพุทธเจ้า
- "พุทธะ" มีความหมายมากมาย สุดท้ายสรุปลงในผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
- เราต้องมองให้เห็นความหมายที่แฝงอยู่ใน "พุทธะ"
- พุทธคุณ จะสัมผัสได้ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างแยบคาย
- นัยที่ ๑ "พุทธะ" ในความหมายว่า ผู้รู้ คือ รู้ ๘ อย่าง
- รู้ ๑ "ผู้รู้" หมายถึง รู้เรื่องที่พ้นวิสัยโลก
- เพราะทรงฉลาดในเรื่องพ้นวิสัยโลก จึงแสวงหาสิ่งเหนือโลก
- เพราะฉลาดในเรื่องโลกอื่น จึงชื่อว่า รู้เรื่องพ้นวิสัยโลก
- อยู่ในโลก แต่ไม่ถูกอิทธิพลของโลกครอบงำจิต ชื่อว่า เข้าถึงโลกอื่น
- รู้ความเป็นไปของกิเลสภายในใจ ชื่อว่า ฉลาดต่อวัฏฏะและวิวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมาร
- รู้วิธีเพิกถอนจิตออกจากกิเลสเป็นเหตุให้กลัวตาย ชื่อว่า รู้วัฏฏะ วิวัฏฏะ อันเป็นที่อยู่ของมฤตยู
- รู้เรื่องพ้นวิสัยโลก สรุปคือ รู้โลกที่ไม่มีความทุกข์และไม่มีความตาย
- เมื่อรู้แจ้งชัดในเรื่องพ้นโลกว่ามีสุข ก็ชักชวนให้ผู้อื่นมารู้ตาม
- พระพุทธคุณอันใหญ่หลวงที่คนอกตัญญูมองไม่เห็น
- รู้ ๒ "ผู้รู้" หมายถึง รู้เรื่องมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
- มิจฉาทิฏฐิ คือ อวนแหกักขังตัวเรา
- รู้ ๓ "ผู้รู้" หมายถึง รู้ที่สุดและตรงกลาง
- รู้ ๔ "ผู้รู้" หมายถึง รู้แจ้งอริยสัจจ์ ๔
- รู้ ๕ "ผู้รู้" หมายถึง รู้พราหมณสัจจะ
- ทรงรู้ แต่ไม่อวดตนว่ารู้ดีกว่าผู้อื่น
- คุณค่าของความรู้อยู่ที่สร้างประโยชน์ ไม่ใช่โอ้อวดให้คนนับถือ
- หวังพึ่งคนที่ยังไม่สมหวัง ย่อมผิดหวังเรื่อยไป
- ระวัง รู้ธรรมะ ต้องรู้เพื่อปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ อย่ารู้เพื่อเอาไปหากิน
- รู้ ๖ "ผู้รู้" หมายถึง รู้พรหมโลก
- ทรงรู้แจ้งเรื่องพรหมโลก และหนทางสู่พรหมโลกยิ่งกว่าที่เขาเคยรู้
- รู้ ๗ "ผู้รู้" หมายถึง รู้คติทั้ง ๕ และนิพพาน
- คติไปตอนตาย นิพพานไปตอนเป็น
- คติเป็นที่ไปของคนมีอวิชชา หมดอวิชชาก็ไปนิพพาน
- รู้ ๘ "ผู้รู้" หมายถึง รู้อย่างสัพพัญญู
- นัยที่ ๒ "พุทธะ" ในความหมายว่า ผู้ตื่น คือ ตื่นจากกิเลสนิทรา
- ทรงตื่นจากกิเลสทั้งขั้นหยาบและขั้นละเอียด
- ทรงตื่นจากกิเลสนิทราเป็นคนแรก
- นัยที่ ๓ "พุทธะ" ในความหมายว่า ผู้เบิกบาน เพราะรู้แจ้ง จึงเบิกบาน
- ทรงเบิกบาน เพราะไม่แปดเปื้อนด้วยอาสวะ
- เพราะสิ้นอาสวะ พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่มนุษย์ ไม่ใช่เทวดา หรืออะไรทั้งสิ้น
- เพราะสิ้นอาสวะ จึงเป็นผู้เบิกบาน
- ความเบิกบาน เป็นผลจากความรู้ เป็นผลของความสิ้นกิเลส
- ๗ หลักปฏิบัติพื้นฐานเพื่อรับประโยชน์สูงสุดจากพุทธคุณข้อ "พุทโธ"
- พุทโธ ไม่ใช่พี่โถพี่ถัง ระวังอย่าว่าผิด
- "พุทโธ" ไว้ ทำให้ไม่หลงบ้า
- หมั่นบริกรรม "พุทโธ" แล้ว "พุทโธ" จะคุ้มครองเรา
- บริกรรม "พุทโธ" คำเดียว เท่ากับระลึกถึงพุทธคุณทั้งหมด
- "พุทโธ" คำกลอน
- "พุทธานุสสติ" การสัมผัสพระพุทธเจ้าด้วยใจ
- ประโยชน์ของการเจริญพุทธานุสสติ
- การเจริญพุทธานุสสติด้วยการสวดมนต์
- ข้อแนะนำในการสวดมนต์เจริญพุทธานุสสติ
- การเจริญพุทธานุสสติด้วยการนั่งสมาธิ
- "ความสุข" จากการเจริญสติด้วย "พุทโธ" ในชีวิตประจำวัน
- สรุป
**ธรรมะสวัสดี : ระดมธรรม นำสันติสุข**

---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 062-192-8936 (คุณหญิง)

 

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 140 g
ขนาด 14.5 x 21 cm